เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2013

ส่วนประกอบความโปรดปราน
The Favour Factor

“…พระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13)

โคโลสี 1:12 กล่าวว่า “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” ความโปรดปรานของพระเจ้า ซึ่งมาอยู่เหนือชีวิตของคุณได้ทำให้คุณเป็นผู้ที่รับมรดกของธรรมิกชนแห่งความสว่าง ได้ทำให้คุณเป็นหัวไม่ใช่หาง คุณได้รับการถูกเลือกจากพระเจ้าสำหรับความยิ่งใหญ่ เพื่ออยู่เหนือทุกสิ่ง สดุดี 5:12 เปิดเผยถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคุณ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรง อำนวยพระพรแก่คนชอบธรรม พระองค์ทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา”
พระเจ้าทรงต้องการให้คุณตระหนักในส่วนประกอบความโปรดปรานนี้! พระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่าในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมนั้น ความโปรดปรานของพระเจ้ากำลังทำงานภายในคุณตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง! ความโปรดปรานทำให้คุณนำหน้าเพื่อชีวิตแห่งสง่าราศี เหมือนอย่างอับราฮัม, อิสอัค, และยาโคบ อิสอัคหว่านในเวลาที่กันดาร และเก็บเกี่ยวเป็นร้อยเท่าในปีเดียวกัน (ปฐมกาล 26:12-13) เพราะว่าความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเขา
อ่านเกี่ยวกับเรื่องราวอับราฮัม บิดาของเขา พระคัมภีร์บอกเราว่าหลังจากที่ได้ช่วยเอาชนะศัตรูของเมืองโสโดม เขาได้ปฏิเสธที่จะรับเอารางวัลจากพระราชาของเมืองโสโดม ในปฐมกาล 14:23 อับราฮัมกล่าวว่า “แม้เส้นด้ายหรือสายรัดรองเท้า หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นของของท่าน ข้าพเจ้าก็จะไม่รับเพื่อมิให้ท่านพูดได้ว่า ‘เราได้บำรุงอับรามให้มั่งมี’” อับราฮัมเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่กษัตริย์ของเมืองโสโดมให้กับเขา จะสามารถเปรียบได้กับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับเขาแล้ว เขามีความสัมพันธ์ล้ำค่ากับพระเจ้า
จงจำไว้ว่า คุณคือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ดังนั้นแม้ว่าเศรษฐกิจของโลกจะกำลังล่มสลาย ตกต่ำ และซบเซา ในการเป็นลูกแห่งพระคุณได้ทำให้คุณนำหน้า คุณจะไม่มีทางเสียเปรียบได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า `มีการทรงช่วยยกชูขึ้น…” (โยบ 22:29) คุณมีความได้เปรียบโดยพระคุณ เป็นฤทธิ์เดชแห่งการเลื่อนขั้นที่ทำให้ชีวิตของคุณถูกยกขึ้นจากสง่าราศีสู่สง่าราศี

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานอย่างสูงของพระเจ้า และถูกวางไว้โดยพระคำของพระองค์ สำหรับชีวิตแห่งสันติสุข และความรุ่งเรืองอย่างบริบูรณ์! ข้าพเจ้าได้รับการอวยพรจากพระเจ้า และด้วยความโปรดปรานของพระองค์ที่ล้อมรอบข้าพเจ้าเหมือนเกราะกำบัง!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 102:13; เยเรมีย์ 17:7-8


Comments are closed