อาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม 2014

ส่วนของเถาองุ่นที่ออกผล
The Fruit-bearing Part Of The Vine

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

    ตัวอักษร “S” ที่ใช้สำหรับคำว่า “Spirit” (พระวิญญาณ) ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความหมายที่แท้จริงในข้อนี้ หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพราะใช้ตัว “S” ตัวใหญ่จึงหมายความว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ออกผล ไม่มีตอนไหนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระองค์ทำเช่นนั้น ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นหมายถึงวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว เป็นวิญญาณที่บังเกิดใหม่

จำถ้อยคำของพระเยซูในยอห์น 15:5 ที่กล่าวว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง…” แขนงคือส่วนของต้นไม้ที่ออกผล พระเยซูไม่ได้กล่าวว่า “เราเป็นเถาองุ่น และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นแขนง” ไม่ใช่ พระองค์ตรัสว่า “คุณ” กำลังหมายถึงผู้ที่เชื่อ เราเป็นส่วนของเถาองุ่นที่ออกผล เมื่อพระเยซูกล่าวถ้อยคำเหล่านั้น พระองค์กล่าวความจริงฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งเพื่อแสดงให้เราเห็นว่า อันดับแรก เรามีชีวิตเหมือนที่พระองค์มี อย่างที่สอง เรามีชื่อเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ระบุถึงชีวิตแห่งการเพิ่มพูนอันไม่จำกัดของพระสิริ ในขณะที่คุณออกผลอย่างต่อเนื่อง ฮาเลลูยา

พระเยซูทรงตรัสไว้ในยอห์น 15:16 ว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่…” นี่ไม่ได้กำลังพูดถึงประสบการณ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่เป็นชีวิตแห่งความเป็นไปได้อันไม่จำกัด และการออกผลอันไม่มีวันสิ้นสุด พระเจ้าไม่ได้สนใจเพียงแค่คุณออกผลเท่านั้น แต่ที่ผลของคุณจะเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง เหมือนคนสวนลิดผลของต้นไม้เพื่อให้ออกผลมากยิ่งขึ้น พระเจ้าก็ทรงลิดพระกายของพระองค์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นเช่นกัน (ยอห์น 15:2)

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์เป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ เป็นเนื้อหนังและกระดูกของพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงผลของสิ่งทรงสร้างใหม่ – ความรัก สันติสุข ความอดทนนาน ความอ่อนสุภาพ ความดี ความเชื่อ ความถ่อมใจ การรู้จักบังคับตน สำแดงชีวิตแห่งความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:22-24; ยอห์น 15:1-5


Comments are closed