จันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2016

ส่งต่อความรัก
Transmit Love
“เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

    เราอยู่ในยุคสุดท้าย และเป็นการค้นพบและการสำแดงความรักของพระคริสต์ที่นำเราเข้าสู่สถานที่นั้น ที่เราจะพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราพร้อมสำหรับการรับคริสตจักรขึ้นไป และนำเราไปสู่ระดับที่สูงที่สุดแห่งพระคุณของพระองค์ ยิ่งคุณค้นพบเร็วเพียงใดก็จะยิ่งดี ไม่มีทางสองทางสำหรับเรื่องนี้ คุณต้องเดินในความรัก

มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าจะเดินในความรักอย่างไร น่าแปลกใจที่คนมากมายรับใช้พระคริสต์โดยไม่รู้ว่าความรักคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่สำคัญว่าคุณทำอะไรเพื่อพระเจ้า ถ้าไม่ได้มาจากหัวใจแห่งความรัก สิ่งนั้นก็เปล่าประโยชน์ จงเต็มด้วยความรักทุกเวลา พูดภาษารัก ส่งต่อความรักผ่านทางคำพูดและการกระทำของคุณ

กาลาเทีย 6:7 กล่าวว่า “อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้…” บางคนอาจหลอกตนเองและแกล้งเดินในความรัก แต่พระคำกล่าวว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูจิตใจ พระองค์ทรงมองเห็นหัวใจของคุณ และพระองค์ทรงทราบว่าคุณทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรักหรือด้วยความเห็นแก่ตัว ทางที่แน่นอนที่สุดที่คุณจะสามารถตรวจสอบความรักของคุณคือดูจากลิ้นของคุณ สิ่งที่คุณพูดออกไป ยากอบอธิบายเรื่องนี้ว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าเป็นอาจารย์กันมากนักเลย เพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าเราที่เป็นคนสอนนั้น จะต้องถูกพิพากษาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย” (ยากอบ 3:1-2)

ควบคุมลิ้นของคุณให้พูดคำพูดที่อ่อนโยน สำแดงความรัก และเต็มไปด้วยคำหนุนใจในการสื่อสารของคุณ ให้คนอื่นๆ จดจำคุณถึงการที่คุณทำให้เขารู้สึกได้รับการหนุนใจและเสริมกำลังผ่านทางคำพูดที่พวกเขาได้รับจากคุณ คำพูดของคุณกำหนดตัวคุณ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณได้ค้นเจอความรักของพระองค์หรือไม่

ไม่สำคัญว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณ หรือสิ่งที่คุณพูดหรือคิดเกี่ยวกับตัวคุณเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำพูดที่ออกมาจากปากของคุณในทุกๆ วัน ไม่ว่าคุณจะพูดกับใครก็ตาม: พระเจ้า, มนุษย์, ตัวคุณเอง, สภาพแวดล้อม, หรือธรรมชาติ ให้แน่ใจว่าคำพูดและการกระทำของคุณส่งต่อความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานความสามารถในการพูดและการสำแดงชีวิตของพระเจ้าผ่านทางคำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์สำแดงความรักของพระองค์ทุกวัน พระองค์ได้เจิมความคิดของข้าพระองค์ที่จะคิดและแสดงออกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ นำให้ข้าพระองค์พูดสิ่งที่ดีและเป็นถ้อยคำที่ให้ชีวิตเท่านั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:1-2; 1โครินธ์ 13:8; 1 ยอห์น 5:2-3


Comments are closed