พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014

…สูงเหนือการปกครองและสิทธิอำนาจทั้งปวง…
…Far Above All Rule And Authority…

“…ตามอำนาจของพระกำลัง และฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้น แต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย” (เอเฟซัส 1:19-21)

    หลายคนคิดถึงมารเมื่อได้ยินคำว่า “เทพผู้ครอง” อย่างไรก็ดี ก็ยังมีเทพผู้ครองที่เป็นทูตสวรรค์ดีด้วยเช่นกัน ฤทธิ์เดชของทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็เป็นเทพผู้ครองด้วยเช่นกัน คำว่า “เทพผู้ครอง” มีความหมายที่แท้จริงว่าผู้ที่อยู่ในอำนาจอันดับแรก และยังหมายถึงคำสั่งของสิทธิอำนาจด้วย พระคัมภีร์ฉบับแปลแบบประยุกต์เลือกใช้คำว่า “กฏเกณฑ์” สำหรับเทพผู้ครอง “…สูงยิ่งเหนือการกฏเกณฑ์ทั้งปวง เหนือสิทธิอำนาจ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่ถูกตั้งขึ้น (เหนือทุกตำแหน่งที่ถูกกล่าวถึง) ไม่เพียงแต่ในยุคนี้และในโลกนี้เท่านั้น แต่ในยุคและโลกที่กำลังจะมาถึงด้วย”

คำว่า “กฏเกณฑ์” มีความหมายสองอย่าง อย่างแรกคือสิทธิอำนาจในการปกครอง และอย่างที่สองคือคำสั่งที่ใช้ในการปกครอง พูดอีกนัยหนึ่งคือ ไม่สำคัญว่ากฏเกณฑ์คืออะไร พระเยซูทรงอยู่เหนือกฏเกณฑ์ทุกอย่าง สิ่งนี้รวมถึงการปกครองและกฏเกณฑ์ของการปกครองนั้น พระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือทั้งหมด ไม่เพียงแค่อยู่เหนือ หรืออยู่สูงเพียงนิดเดียว แต่อยู่สูงเหนือกว่ามากทั้งกฏเกณฑ์ สิทธิอำนาจ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่ถูกตั้งขึ้น และทุกตำแหน่งที่ถูกกล่าวถึง ไม่เพียงแต่ในยุคนี้และในโลกนี้เท่านั้น แต่ในยุคและโลกที่กำลังจะมาถึงด้วย เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยม!

พระเยซูทรงมีนามที่ทรงฤทธิ์มากที่สุด ทุกสิ่งอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระองค์ และจะไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงได้! พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครอบครอง และการครอบครองและกฏเกณฑ์ของพระองค์นั้นสำหรับตลอดนิรันกาล เอเฟซัส 2:6 บอกเราถึงบางสิ่งที่สวยงาม โดยกล่าวว่า พระเจ้าทรง “…ให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์” ดังนั้นเรานั่งร่วมกับพระคริสต์ อยู่เหนือกฏเกณฑ์ใดๆ ข้าพเจ้าชอบฉบับแปลของ Wuest Translation ที่กล่าวว่า “อยู่สูงเหนือรัฐบาลทั้งปวง”

นั่นหมายความว่าคุณมาจากรัฐบาลของสวรรค์ อาณาจักรของคุณไม่ได้มาจากโลกนี้ คุณเล่นตามกฏที่ต่างออกไป ไม่สำคัญว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกนี้ หรือว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณอยู่เหนือกฏเกณฑ์และรัฐบาลทั้งหมด คุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป จงตระหนักในความจริงข้อนี้ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์ฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ในสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพระองค์ และประกาศว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในนามของพระองค์ ข้าพระองค์ขอหยุดทุกอำนาจชั่วร้ายทั้งปวงที่ทำงานอยู่รอบตัวข้าพระองค์ และสนับสนุนเฉพาะสิ่งที่เป็นไปตามแผนการณ์และน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีสำหรับข้าพระองค์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; เอเฟซัส 2:5-6


Comments are closed