วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม
สูงเสมอในพระวิญญาณบริสุทธิ์
Perpetually High On The Holy Ghost

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยม {และ} ถูกกระตุ้นด้วยพระวิญญาณ [บริสุทธิ์]” (เอเฟซัส 5:18 ฉบับ AMPC)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราพูดถึงการอยู่ในระดับสูงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำหน้าภายใต้การนำและอิทธิพลของพระองค์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นั่นคือความปรารถนาของพระวิญญาณสำหรับพวกเราทุกคน และพระองค์สำแดงให้เราเห็นว่าจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในข้อต่อๆ มา

“จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” นี่เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาระดับสูงฝ่ายวิญญาณไว้ คุณร้องบทกวีฝ่ายวิญญาณต่อพระเจ้าในการนมัสการ คุณถวายเพลงแห่งการขอบพระคุณและคำสรรเสริญต่อพระองค์บ่อยๆ นี่เป็นบทเพลงแห่งการเผยพระวจนะที่มาถึงคุณจากโลกฝ่ายวิญญาณ และบางครั้งเพลงเหล่านี้อาจมาถึงคุณในภาษาแปลกๆ

ข้อนี้ยังบอกด้วยว่า “…ทำเสียงดนตรีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” สิ่งเหล่านี้เป็นเพลงแห่งการสรรเสริญ การนมัสการ การเสริมสร้าง ความกตัญญู และความชื่นชมยินดีจากใจของคุณถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งแสดงออกในความเข้าใจของคุณหรือในภาษาแปลกๆ จงตั้งใจทำให้ตัวคุณเองเต็มไปด้วยพระวิญญาณทุกวัน

วิญญาณของคุณจะได้รับพลังอย่างต่อเนื่องเพื่อชัยชนะและความสำเร็จ จงรักษาความสูงฝ่ายวิญญาณไว้ตลอดเวลา คุณไม่ต้องรอจนคุณได้ไปที่คริสตจักรเพื่อจะได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณ คุณสามารถได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณได้ทุกเวลาทุกสถานที่ สิ่งนี้ขึ้นอยู่ตัวคุณเอง

จงเริ่มต้นจากสิ่งที่รู้ไปยังสิ่งที่ไม่รู้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเริ่มต้นด้วยสดุดีที่ถูกเขียนไว้แล้วและอ่านออกเสียงดังๆ เช่น สดุดี 23, สดุดี 27 ฯลฯ เมื่อคุณอ่านสิ่งเหล่านี้แล้ว คุณก็จะได้รับการเสริมกำลังและมีแรงบันดาลใจอย่างมาก และคุณสามารถแต่งสดุดีของคุณเองในขณะที่พระวิญญาณของพระเจ้าประทานถ้อยคำให้แก่คุณ จงทำสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องในชีวิตของคุณ ฮาเลลูยา !

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณของพระองค์เติมข้าพระองค์ให้เต็มมากขึ้นและมากขึ้น และข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารฝ่ายวิญญาณมากขึ้นและเหนืออิทธิพลที่ทำลายล้างของโลกนี้ สาธุการแด่พระเจ้า !

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 23:1-4; สดุดี 48:1-2; ยูดา 1:20


Comments are closed