อาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2014

สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่!
All Things “Are” Become New!

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้บอกเราถึงบางสิ่งที่สำคัญ พระคำได้กล่าวว่า “สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” อะไรคือความหมายของคำว่า “สิ่งสารพัด”? ความหมายก็คือทุกสิ่ง โดยไม่ยกเว้นสิ่งใดเลย! ข้าพเจ้าต้องการให้คุณได้สังเกตถึงรูปของกริยาที่บ่งบอกถึงเวลา “…สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” สรรเสริญพระเจ้า!

ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรที่คุณ พระองค์ทรงเห็นว่าอะไรก็ตามที่ผิดพลาดในชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่นั้นได้ล่วงไปแล้ว พระองค์บอกกับคุณว่า เพราะว่าคุณไม่สามารถรู้ทางอื่นได้นอกจากผ่านทางพระคำ คุณจะตอบสนองอย่างไรเมื่อคุณได้ทราบแล้วในตอนนี้?

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวัง: สมมุติว่าคุณได้เข้ามาในการประชุมหนึ่ง โดยไม่รู้เรื่องราวของพระเยซูมากเท่าใดนัก และคุณได้ยินเรื่องราวของข่าวประเสริฐและเชื่อ อย่างไรก็ตามคุณมาในการประชุมนั้นพร้อมโรคมะเร็ง หมอได้บอกแล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะรอดได้ ในเวลานี้คุณได้เชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แล้ว และได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณได้ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ และรับเอาชีวิตนิรันดร์เข้าสู่หัวใจของคุณ!

เมื่อคุณอ่าน “ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คุณหยุดคิดครู่หนึ่ง “โอ้! สิ่งเก่าๆ ล่วงไป? แล้วมะเร็งที่ฉันมีเมื่อตอนเข้ามาล่ะ?” สิ่งเก่าๆ ได้ล่วงไป และสิ่งสารพัดได้กลายเป็นสิ่งใหม่ และในข้อที่สิบแปดได้อธิบายว่าทุกสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นั้นมาจากพระเจ้า ดังนั้นโรคมะเร็งไม่ได้มาจากพระเจ้า! ดังนั้นคุณจึงกล่าวว่า “สิ่งเก่าๆ ก็ล่วงไป ดังนั้นโรคมะเร็งนี้ได้ล่วงไปแล้ว!”

เดี๋ยวนี้คุณอาจยังรู้สึกในร่างกายของคุณ แต่พระเจ้ากล่าวว่ามันได้ล่วงไปแล้ว ดังนั้นคุณจึงพูดในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ต่อไป “โรคมะเร็ง เจ้าล่วงไปแล้ว! ร่างกายของข้าพเจ้าได้กลายเป็นร่างกายใหม่ เพราะว่าข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ในข้าพเจ้าแล้ว และชีวิตใหม่นี้ไม่สามารถมีโรคมะเร็งอยู่ได้!” นั่นได้กลายเป็นถ้อยคำของคุณและการสำแดงออกแห่งความเชื่อของคุณ! สิ่งนี้อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ คุณไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าที่กล่าวว่า “สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น!”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าขอบคุณพระบิดา ที่ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระคริสต์แก่ข้าพเจ้า ทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของข้าพเจ้าเต็มล้นโดยพระเจ้าและกล่าวถึงพระสิริของพระองค์ ชีวิตนิรันดร์ ความรัก สุขภาพ สันติสุข ความยินดี ความชอบธรรม และความรุ่งเรื่อง พระองค์ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้า! ขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่พิเศษแห่งสง่าราศีและความล้ำเลิศที่ข้าพเจ้ามีในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 6:15; เอเฟซัส 2:13


Comments are closed