ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2014

สิ่งยิ่งใหญ่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับคุณ
Glorious Things Are Spoken Of You

“แล้วข้าพระองค์ทูลว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์’
ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” (ฮีบรู 10:7)

    ขณะที่พระเยซูทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ ทรงดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า พระองค์ดำเนินในสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ พระองค์ทรงวางชะตาชีวิตและวัตถุประสงค์ของพระองค์ไว้ในพระคำของพระเจ้า และทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกล่าวถึงพระองค์นั้นสำเร็จ

ลูกา 4:17-21 แสดงให้เราเห็นถึงการที่พระเยซูทรงเข้าสู่ชะตาชีวิตของพระองค์ เมื่อกล่าวว่า “เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลง และตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้ว”” พระเยซูตระหนักและกล่าวในที่สาธารณะว่าข้อความเหล่านี้เขียนถึงพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าชะตาชีวิตและพันธกิจของพระองค์คืออะไร ชะตาชีวิตของพระองค์ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระคำ

สดุดี 87:3 กล่าวว่า “โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญเธอ” นั่นหมายถึงคุณ สิ่งทรงสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ คุณคือเมืองของพระเจ้า สิ่งยิ่งใหญ่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับคุณในพระคำ สิ่งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับมรดกของคุณ ความสามารถ ตำแหน่ง อิสรภาพ และเกียรติในพระเยซูคริสต์ ความรับผิดชอบของคุณคือการมองดูในพระคำและระบุ เดินเข้าไป ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับคุณ และทำให้ชะตาชีวิตของคุณสำเร็จเป็นจริง

ชะตาชีวิตของคุณอยู่ในพระคำของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่สรุปไว้แล้ว ไม่ขึ้นอยู่กับพื้นเพครอบครัวของคุณ ประเทศที่คุณอยู่ หรือการปกครองที่คุณอยู่ คุณถูกกำหนดไว้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ถูกแยกออกสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะจากพระสิริสู่พระสิริ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” นี่หมายความว่าจุดเริ่มต้นของคุณอยู่ในพระเจ้า คุณมาจากพระองค์ และคุณมีชัยชนะแล้วเหนือซาตานและความยากลำบากของชีวิต นี่คือชะตาชีวิตของคุณ ทำให้สิ่งนี้เป็นของคุณและสิ่งที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ ที่ได้เขียนไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำ และเดินในแสงสว่างของสิ่งเหล่านั้น ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร! ข้าพเจ้าเป็นกลิ่นหอมแห่งสง่าราศีของพระเจ้า รัศมีแห่งพระคุณและความงามของพระองค์! ข้าพเจ้าเดินในแสงสว่างแห่งสง่าราศีของพระองค์ในวันนี้ สำแดงออกความชอบธรรมของพระองค์ และเปิดเผยสติปัญญาของพระองค์ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; สดุดี 87:3


Comments are closed