จันทร์ที่ 28 มกราคม 2013

สิ่งพิสูจน์ความดีของพระองค์
The Proof of His Goodness!

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

ช่างเป็นความจริงที่ยอดเยี่ยมที่ได้เปิดเผยกับเราในของพระคัมภีร์ตอนบน! ข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ถูกทำให้บาปเพราะเรา เพื่อเราจะได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ เป็นความจริงที่เหนือธรรมชาติ น่าเสียดายที่ความจริงแห่งพระพรนี้คือสิ่งหนึ่งที่ “ไม่ได้รับการค้นพบ” ในประสบการณ์ของคริสเตียน หลายคนยังไม่เข้าใจในข้อนี้ สังเกตุในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า “…เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์…” สิ่งนี้แตกต่างจากการที่เราถูกทำให้ชอบธรรม พระเจ้าได้ทำให้พระเยซูบาปเพื่อเรา พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาป ไม่เพียงแค่เราจะถูกทำให้ชอบธรรมเท่านั้น แต่ที่เราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร?
ภาษากรีกที่แปลว่าชอบธรรมในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นคือคำว่า “dikaiosune” ซึ่งมีความหมายว่าเท่าเทียมกัน เป็นความเท่าเทียมกันของคุณภาพ เราคือสิ่งพิสูจน์ของพระเจ้าในความยุติธรรมและความไม่ลำเอียง เราเป็นสิ่งสำแดงของความเท่าเทียมกันของพระองค์ นี่เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม! หมายความว่าพระเจ้าได้ชี้มาที่เราว่าเป็นถ้วยรางวัลของความดีของพระองค์ ความดีงามเป็นหน่วยวัดของคุณลักษณะ พระองค์ต้องการให้บรรดาศักดิเทพ และบรรดาอำนาจต่างๆมองดูที่เราและเห็นความดีงามของพระองค์ “ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร ณ บัดนี้” (เอเฟซัส 3:10) นี่คือสิ่งพระองค์ทรงหมายถึงในการทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์
เราเป็นความชอบธรรมของพระองค์ โรม 3:24-26 กล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย”
สิ่งนี้หมายความว่าโดยผ่านการไถ่ทางพระเยซูคริสต์นั้น พระเจ้าได้พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงยุติธรรม ในการตัดสินคนบาป พระเยซูคริสต์ได้ถูกมอบจนถึงความตายเพื่อความผิดบาปของเรา และถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตาย ไม่ใช่เพื่อการยกโทษบาป การชำระให้สะอาด หรือการไถ่บาปของเรา แต่เพื่อความบริสุทธิ์ชอบธรรมของเรา ความจริงแห่งพระพร มันเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจทางธรรมชาติ ว่าเราคือเครื่องพิสูจน์ความเท่าเทียมกันของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ชีวิตของข้าพเจ้าคือเครื่องพิสูจน์ของความชอบธรรมและความถูกต้อง ข้าพเจ้าคือถ้วยรางวัลของความดีของพระองค์ สำแดงให้โลกนี้เห็นความดีเลิศของพระองค์ และความงดงามอันไม่มีวันหมดไป ข้าพเจ้าประกาศในวันนี้ว่า โดยผ่านทางข้าพเจ้า ความงดงามของความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์เดช และความยอดเยี่ยมของพระองค์ จะถูกประกาศกับทุกคนที่ข้าพเจ้าพบเจอด้วย อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; ฟิลิปปี 2:13; สดุดี 147:11


Comments are closed