พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2017
สิ่งที่ดีที่สุดของพระวิญญาณ
A Premium On The Spirit
“เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต” (1 ทิโมธี 4:8)

    บางคนอ้างว่ากำลังก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ แต่ชีวิตของพวกเขายังเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี บางคนอาจพูดว่า “ชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันโอเค แต่ฉันมีปัญหาในธุรกิจของฉัน” ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณเสมอ พระองค์ทรงคาดหวังให้เราเติบโต และบอกให้เราทำเช่นนั้น ถ้าคุณสามารถก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ ก้าวหน้าในทุกส่วนในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่ได้รับการรับประกันแล้ว เพราะว่าวิญญาณเป็นผู้ควบคุมฝ่ายร่างกาย

ชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณมีความหมายมากกว่าการอธิษฐาน การศึกษาพระคำ การนำวิญญาณ หรือการไปคริสตจักร กาลาเทีย 5:25 กล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” การเดินในพระวิญญาณหมายความว่าทุกสิ่งที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นความคิด การพูด การมอง การกิน และอื่นๆ จะต้องมาจากแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ในขณะที่คุณวางสุขภาพ ครอบครัว ธุรกิจ และการเงินของคุณไว้ใต้ความสว่างของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง พระคำของพระเจ้าจะให้ความสมดุลแก่คุณ และชีวิตของคุณจะเป็นการแสดงออกถึงความช่วยเหลือของพระเจ้า

ทำให้แน่ใจว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณได้รับความสนใจอย่างสูงสุด ถ้าชีวิตฝ่ายร่างกายของคุณดีแล้ว และคุณประสบความสำเร็จในฝ่ายวัตถุและอารมณ์ โดยไม่ได้ใส่ใจในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ คงจะไม่นานนักที่สิ่งเหล่านั้นจะตกต่ำลง จำไว้ว่าคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นร่างกายเท่านั้น แต่เป็นวิญญาณ ดังนั้นถ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณไม่ได้รับการดูแล คุณจะมีปัญหาในทุกส่วนไม่ตอนนี้ก็อีกไม่นาน แต่เมื่อได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะทำให้เกิดชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะเมื่อข้าพระองค์ภาวนาพระคำทุกวัน ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง ให้มีสง่าราศีมากขึ้นเรื่อยๆ ข้าพระองค์ก้าวหน้าในทุกส่วนในชีวิตของข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์รับใช้พระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ ในสุขภาพ การเงิน ธุรกิจ การเรียนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:7; ยากอบ 2:26


Comments are closed