พุธ ที่ 25 เมษายน 2018
สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การสัมผัส
What You Need Is Not A Touch

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี(พระสิริ)” (โคโลสี 1:27 ThaiKJV)

    คริสเตียนหลายคนที่ไม่รู้ความจริงยังคงดำเนินชีวิตบนพื้นฐานการเปิดเผยของพระคัมภีรืเดิม แต่นั้นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าสำหรับผู้ถูกสร้างใหม่ พวกเขาจะเดินนอกพระสิริของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัว จนกว่าและนอกเสียจากว่าคริสเตียนเหล่านั้นจะเปลี่ยนความคิดในใจ

ในพระคัมภีร์ใหม่ คุณจะไม่พบบางอย่างที่ได้รับการสอนหรือปฏิบัติกันในคริสตจักรทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าใครสักคนปรารถนาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและกล่าวว่า “ฉันต้องการการสัมผัสจากพระเจ้า” หรือ “ฉันกำลังอธิษฐานให้พระเจ้าสัมผัสฉัน” แม้ว่าประโยคเหล่านี้จะฟังดูดีและดูเคร่งศาสนา แต่มันไม่ได้สื่อหรือแสดงออกถึงความจริงของการเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ มันเพียงแต่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาได้รับประสบการณ์แห่งพระสิริเป็นบางครั้งในชีวิตเท่านั้น แทนที่พวกเขาจะได้อยู่ในพระสิริเต็มที่

เหตุใดจึงยังขอการสัมผัสจากพระวิญญาณเมื่อพระองค์อยู่ในคุณ ในความสมบูรณ์ของพระองค์ พระคัมภีร์ข้างต้นพูดถึงพระคริสต์สถิตในคุณ อันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี (พระสิริ) ผู้ซึ่งคุณร้องขอการสัมผัสได้ทรงอยู่ในวิญญาณของคุณแล้ว คุณเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ “แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์” (1โครินธ์ 6:17) สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การสัมผัส แต่เป็นการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเสมอ และในเอเฟซัส 5:18-21 แสดงให้เห็นถึงวิธีการดังกล่าว (ศึกษาเพิ่มเติม)

พระคริสต์อยู่ในคุณและพระคริสต์เป็นทุกสิ่ง คุณมีความสมบูรณ์ของพระวิญญาณ คุณเต็มเปี่ยมด้วยพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่า คุณสมบูรณ์ในพระองค์ผู้ซึ่งเป็นศรีษะของการครอบครองและอำนาจ (โคโลสี 2:10) นี่เป็นการสำแดงของคริสเตียน คุณคาดหวังจะได้รับการสัมผัสมากเพียงใดจากผู้ที่อยู่ในคุณแล้ว? มือของพระองค์ก็อยู่ในมือของคุณ ขาของพระองค์ก็อยู่ขาของคุณ พระองค์มองผ่านตาของคุณ คุณคือพลับพลาที่มีชีวิต พระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

อย่าให้ความสำคัญมากเกินไปกับสิ่งเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้สิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญกลายเป็นเรื่องด้อยความสำคัญ เปาโลกล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก หาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็ก” (1 โครินธ์ 13:11) อย่าขอการสัมผัส พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ถูกส่งมาอยู่ข้างคุณและสัมผัสคุณเป็นครั้งคราว แต่พระองค์ทรงอยู่ในคุณตลอดไป ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานความเข้าใจถึงชีวิตที่เหนือกว่าในพระคริสต์ ข้าพระองค์มองเห็นและอยู่ในพระคำของพระองค์ และพระสิริของพระองค์ได้รับการเปิดเผยในข้าพระองค์และผ่านข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่อยู่ในข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม; โรม 8:6; โรม 12:2


Comments are closed