ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2014

สิ่งทรงสร้างใหม่ พร้อมกับวิญญาณที่เหนือกว่า!
A New Creation, With A Superior Spirit!

“พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง ผู้ที่มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลก และพูดตามอย่างโลก พระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง” (ยอห์น 3:31)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเป็นคำอธิบายที่สวยงามถึงคุณในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ คุณมาจากสวรรค์ และสูงเหนือกว่าสิ่งทรงสร้างทุกอย่างในชื่อเสียงและความยอดเยี่ยม

ให้เข้าใจว่าโลกธรรมชาตินี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารซาตาน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความเจ็บป่วย โรคร้าย สงคราม ความตาย ความยากจน และความชั่วร้ายมากมายในโลกนี้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณเป็นของอีกอาณาจักรหนึ่ง นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้า เดี๋ยวนี้คุณเป็นประชาชนของศิโยน

สิ่งนี้ได้นำคุณออกจากกลุ่มของสิ่งมีชีวิตธรรมดา เราทุกคนเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ เกิดมาพร้อมด้วยวิญญาณที่เหนือกว่า 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “…ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว” พระเจ้าไม่ได้สร้างชนชาติใหม่ที่อยู่ภายใต้ซาตาน ความยากจน ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความตาย ไม่ใช่! พระองค์ได้สร้างชนชาติใหม่ที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้ ชนชาติใหม่ที่รวมกันกับพระเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ (1 โครินธ์ 6:17)

1 เปโตร 2:9 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว…” คำว่า “ชาติ” มาจากรากศัพท์คือคำว่า “พันธุ์” พันธุ์มีข้อมูลที่จะสร้างและคงรักษาเซลของสิ่งมีชีวิต และส่งต่อสายพันธุ์จากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน เป็นตัวกำหนดร่างกาย ความคิด และลักษณะอื่นๆ ที่บุคคลหนึ่งได้รับจากพ่อแม่ของเขา ดังนั้นเมื่อพระคำอธิบายเกี่ยวกับคุณว่าเป็นชาติที่ถูกเลือกไว้แล้ว เป็นการบอกถึงพันธุ์ของพระเจ้าที่คุณถูกสร้างขึ้น คุณมีดีเอ็นเอของพระเจ้า

ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราเป็นมากกว่าผู้พิชิต (โรม 8:37) คุณเกิดมาเพื่อสำแดงพระคุณ ความยอดเยี่ยม ความงดงาม ความสมบูรณ์แบบ และสง่าราศีของพระเจ้า คุณเป็นผู้รับส่งพระพร ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เปลี่ยนแปลงชีวิต นำความเจ็บปวดออกไป และนำความยินดีเข้าสู่หัวใจของผู้คนมากมาย แจกจ่ายความดีของพระเจ้าแก่คนที่อยู่รอบข้างคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นชนชาติใหม่ในพระเยซูคริสต์ เกิดมาพร้อมชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ข้าพเจ้าสำแดงพระสิริของพระองค์ ความสมบูรณ์แบบและพระคุณของพระองค์ทุกหนแห่งในวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ที่เป็นขึ้นจากความตาย เป็นผู้เข้าส่วนกับพระเจ้า บังเกิดเพื่อสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ และแจกจ่ายความดีและความยอดเยี่ยมของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกข้าพเจ้าเข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:23; 1 ยอห์น 4:4; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed