พฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2014

สิ่งทรงสร้างทั้งหมดมีสติปัญญา
All Creation Has Intelligence

“พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม และตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ” แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทั่วไป” (มาระโก 4:39)

    สิ่งทรงสร้างทั้งหมด ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีสติปัญญา สิ่งนี้ชัดเจนในพระคำของพระเจ้า พระเยซูทรงตรัสกับลม น้ำ ขนมปัง ปลา แม้แต่ต้นไม้! ในหุบเขากระดูกแห้ง พระเจ้าสั่งให้เอเสเคียลเผยพระวจนะกับกระดูก เมื่อเขาทำเช่นนั้น พระคัมภีร์บอกว่ามีเสียงดังขึ้น และกระดูกขยับมารวมกันในที่ของมัน (เอเสเคียล 37:1-7) ดังนั้นไม่เพียงแต่กระดูกได้ยินเสียง แต่มันยังมีสติปัญญาที่จะจดจำ ถึงแม้ว่ากระดูกเหล่านั้นถูกแยกออกจากกันเป็นระยะเวลานานแล้วก็ตาม โดยคำพูดของผู้เผยพระวจนะ กระดูกทุกส่วนนั้นรู้ว่าต้องไปเชื่อมกันกันกับกระดูกส่วนไหน ไม่มีกระดูก A ไปเชื่อมต่อกับกระดูก B ทุกกระดูกไปหาเจ้าของของมัน นั่นคือสติปัญญา!

ถ้าคุณศึกษาบทแรกของปฐมกาล คุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกสิ่งจึงมีสติปัญญา ในข้อที่สามพระคัมภีร์กล่าวว่า “และพระเจ้าตรัสว่า…” นั่นคือกุญแจ! ตลอดทั้งบท เราพบว่าหลายครั้งเมื่อพระเจ้าตรัสและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเกิดขึ้นและคงไว้ซึ่งสติปัญญา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพระองค์สั่งน้ำให้นำปลาออกมาจากทะเล น้ำก็คงรักษา “โปรแกรม” และผลิตปลาออกมา ดังนั้นทั้งน้ำและปลาที่ออกมานั้นเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า

โดยการกล่าวกับสิ่งต่างๆ นั้น พระเจ้าได้สื่อสารและตั้งโปรแกรมพลังงานให้กับสิ่งเหล่านั้น และสิ่งเหล่านั้นก็คงรักษาไว้ เดี๋ยวนี้คุณสามารถเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องพูดโดยการเจิมของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยในการตั้งโปรแกรมความหมายที่ถูกต้องในคำพูดของเรา พูดกับร่างกายของคุณ รถของคุณ ธุรกิจของคุณ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีสติปัญญา พูดในสิ่งที่คุณต้องการเห็น และสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น และมันก็จะเป็นไปเช่นนั้น จำไว้ว่าปากของคุณมีไว้เพื่อนำทางชีวิตของคุณ เพื่อตั้งโปรแกรมชีวิตของคุณจากชัยชนะสู่ชัยชนะ และจากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าประกาศว่าสุขภาพ สันติสุข ความยินดี ความรุ่งเรือง และชัยชนะ และชีวิตที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นของข้าพเจ้าในเวลานี้แล้วในพระเยซูคริสต์ ทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของข้าพเจ้าถูกทำให้สมบูรณ์แบบในพระคริสต์! ข้าพเจ้าเดินในการครอบครองและความสำเร็จในวันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:: สุภาษิต 18:21; มาระโก 11:23


Comments are closed