ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2016

สิทธิ์ของคุณในสุขภาพจากสวรรค์

Your Right To Divine Health

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24)

    บางครั้ง ผู้คนเป็นพยานเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าจริง ที่ทรงประทานสุขภาพที่ดีให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรถ้าพระองค์ไม่ทรงประทานสุขภาพที่ดีให้?” พวกเขาคิดว่าพรพระเจ้ามองดูเป็นครั้งคราวและบอกกับคนหนึ่งว่า “เราให้สุขภาพที่ดีกับเจ้า” และกับอีกคนว่า “เราไม่ให้สุขภาพที่ดีกับเจ้า” นั่นไม่ใช่วิธีของพระเจ้า และนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่พระเยซูได้อธิบายไว้กับเรา

ในมาระโก 8:16 พระคำกล่าวว่าพระเยซูทรงรักษาทุกคนที่เจ็บป่วย เปิดเผยให้เราเห็นว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ใครสักคนป่วย กิจการ 10:38 กล่าวว่า “คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์” การกดขี่ข่มเหงมาจากมารร้าย แต่เป็นพระบิดาที่ทรงเจิมพระเยซูให้รักษาทุกคนที่ถูกกดขี่

พระเจ้าได้ให้สุขภาพจากสวรรค์แก่คุณเพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณ พระองค์ไม่ได้รอคอยให้ใครอธิษฐานเพื่อให้ความบาปของคุณได้รับการอภัยก่อนที่จะทรงส่งพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อคุณ พระองค์ทรงส่งพระเยซูมาเพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณ เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงนำเอาความเจ็บป่วยและโรคร้ายออกไปจากคุณและประทานการรักษาและสุขภาพให้กับคุณเป็นมรดกในพระเยซู ดังนั้นคุณมีสิทธิในสุขภาพที่ดี เพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาแล้ว พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อประทานสุขภาพจากสวรรค์แก่คุณ

จงปฏิเสธที่จะป่วย อย่าพูดว่า “แต่มีการเจ็บป่วยปกติ” ไม่มีการเจ็บป่วยที่เป็นปกติ ความเจ็บป่วยจะเป็นสิ่งที่เป็นปกติได้อย่างไร? เพียงเพราะว่าหลายคนเป็น ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องปกติ ไม่เช่นนั้นทำไมคนจึงพยายามกำจัด “บางสิ่งที่เป็นปกติทำไม?” หูของคุณเป็นสิ่งปกติ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงไม่พยายามตัดมันออก ผู้คนตัดสิ่งที่ไม่ปกติในร่างกายอออกไป ยกตัวอย่างเช่น เนื้อมะเร็ง ไม่ใช่เนื้อปกติ

พระเจ้าทรงห่วงใยเกี่ยวกับคุณและต้องการให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงทุกวัน 3 ยอห์น 1:2 กล่าวว่า “…ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” (3 ยอห์น 1:2)

คำอธิษฐาน

    สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตจากสวรรค์ทำงานภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบแห่งความชอบธรรมของพระองค์ เดินในสง่าราศีและการครอบครองแห่งพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 33:24; อิสยาห์ 54:17


Comments are closed