พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016

สิทธิอำนาจในการอภัยบาป
Authority To Forgive Sins

“ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น” (ยอห์น 20:23)

    ในมาระโก 2 พระคัมภีร์บอกให้เราทราบถึงการที่ฝูงชนมารวมตัวกันฟังพระเยซูในบ้านหลังหนึ่ง ฝูงชนมีมากจนกระทั่งไม่มีใครสามารถเข้าออกจากบ้านได้ ชายสี่คนที่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะฝูงชน ได้เอาส่วนหนึ่งของหลังคาออก และหย่อนเพื่อนที่เป็นง่อยลงไปหาพระเยซู คาดหวังจะได้รับการแตะต้องรักษาจากพระองค์

พระเยซูไม่ได้สัมผัสเขาหรือกล่าวอะไรเกี่ยวกับโรคในร่างกายของชายคนนั้น อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงจัดการกับสภาพฝ่ายวิญญาณของเขาก่อน เพราะว่าสภาพร่างกายของเขาเป็นเช่นนั้นเพราะสภาพวิญญาณของเขา ในข้อที่ห้า พระเยซูบอกคนง่อยนั้นว่า “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว”

ธรรมาจารย์บางคนไม่พอใจและบ่นว่า “ทำไมคนนี้พูดเช่นนี้ หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้น” (มาระโก 2:7) คุณเห็นหรือไม่ พวกเขารู้ว่าพระเยซูมีพลังที่จะรักษาโรค แต่พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์มีพลังที่จะอภัยบาป ดังนั้นพระองค์จึงอธิบายกับพวกเขาว่าพระองค์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า มีอำนาจบนโลกนี้ที่จะอภัยบาป สรรเสริญพระเจ้า! และคุณรู้หรือไม่? พระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจที่พระองค์มีเพื่อแจกจ่ายสิ่งดีนั้นแก่เรา พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 20:23 ว่าถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น

ดังนั้น เราจึงสามารถทำการรักษาและอวยพรผู้อื่นได้ในนามพระเยซู เช่นเดียวกับที่เราสามารถทำการอภัยบาปได้ พระองค์ได้ส่งเราออกไปเป็นผู้ถือข่าวประเสริฐของพระองค์ เพื่อเปิดเผยหัวใจแห่งความรักของพระบิดาแก่ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ นี่เป็นพระพรที่ยอดเยี่ยม!

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงประทานสิทธิอำนาจแก่ข้าพระองค์เพื่อรักษาโรค ทำให้คนตายเป็นขึ้น อภัยความผิดบาป และนำหัวใจของผู้คนมาสู่ความชอบธรรม ข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในสิทธิอำนาจของพระเยซู เพราะพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ ผู้แจกจ่ายพระเมตตา ความดี และพระคุณของพระองค์ และข้าพระองค์ก็เป็นเช่นเดียวกันในโลกนี้! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:17; ลูกา 9:1; ลูกา 10:19


Comments are closed