อังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2014

สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์
Our Authority In Christ

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8)

     ถึงแม้ว่าซาตานจะเป็นผู้ออกแบบความชั่วทั้งปวง ความเจ็บป่วยทั้งหมดที่มนุษย์ต้องเผชิญไม่ได้มาโดยตรงทั้งหมดจากซาตาน พระเยซูไม่เคยบอกเราว่าความเจ็บป่วยและโรคร้ายทั้งหมดมาจากซาตานโดยตรงทั้งหมด แน่นอนมันมีส่วนอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุให้เกิดความบาปตั้งแต่เริ่มแรก โรม 5:12 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” ความเจ็บป่วยเป็นจุดเริ่มต้นของความตาย ดังนั้นเมื่อความบาปเข้ามาสู่โลก ความเจ็บป่วยก็ตามมาด้วย

บางคนอาจถามว่า “ถ้าซาตานมีส่วนในความเจ็บป่วยและโรคร้าย โดยทางตรงหรือทางอ้อม ทำไมแพทย์จึงสามารถรักษาโรคบางอย่างได้?” ซาตานไม่ได้มีอำนาจไม่สิ้นสุด มันไม่ได้มีฤทธิ์เดชทั้งหมดและมันไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมด ดังนั้นไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ตาม มนุษย์ (ไม่ต้องพูดถึงคริสเตียน) ยังมีฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจบางอย่าง และเขาสามารถใช้สิทธิอำนาจนั้นต่อสู้กับซาตานได้

ยกตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับชายผู้ซึ่งถูกผีสิงที่เมืองกาดารา เขาถูกผีจำนวนมากเข้าสิง และเมื่อพระเยซูมาถึงเขา เขาวิ่งไปหาพระองค์และนมัสการพระองค์ (มาระโก 5:6-7) แม้ว่าเขาจะมีผีร้ายภายในเขา พวกมันไม่สามารถควบคุมเขาจากการวิ่งไปหาพระเยซูได้ มารไม่ได้ทำให้เขาไปหาพระเยซู เขาไปด้วยความต้องการของตัวเอง แสดงให้เห็นว่ามารไม่สามารถควบคุมเขาได้ทั้งหมด ไม่เช่นนั้นมันคงจะป้องกันไม่ให้เขาไปหาพระเยซู

ไม่ว่าซาตานจะทำสิ่งใด คุณมีฤทธิ์เดชและอิทธิพลในการยกเลิกสิ่งที่มันทำ มนุษย์ถูกสร้างขึ้นสูงกว่าทูตสวรรค์ และคิดดูว่าซาตานคือทูตสวรรค์ที่ตกลงมา! เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ พระองค์สร้างมนุษย์ให้มีอำนาจเหนือพลังของซาตาน อย่างไรก็ตามเพราะว่ามนุษย์ล้มลงในความบาปในสวนเอเดน มนุษย์ได้สูญเสียสิทธิอำนาจของเขา พระเยซูคริสต์ได้มาเพื่อประทานสิทธิอำนาจแก่เราในนามของพระองค์ เพื่อว่าสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยความสามารถของมนุษย์ เราสามารถทำได้แล้วในนามของพระองค์

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความสามารถแก่แพทย์ในการรักษาความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด แต่ว่าเมื่อพวกเขาไม่สามารถทำได้ เราสำแดงฤทธิ์เดชของพระคริสต์ และทำการอัศจรรย์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์เพื่อรักษาและทำการอัศจรรย์ ข้าพระองค์ตระหนักและฉวยโอกาสในสิทธิอำนาจของข้าพระองค์ในพระคริสต์ และปกครองและครอบครองในฐานะกษัตริย์ในชีวิต! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ชนะเลิศ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; ลูกา 9:1


Comments are closed