อาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2018

สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์
Our Authority In Christ

“นี่แน่ะ เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลย” (ลูกา 10:19)

    สิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์นั้นครบถ้วน ไม่จำกัด และไม่มีสิ่งใดแตะต้องตัวเราในความชอบธรรมได้ มากกว่านั้นสิทธิอำนาจเป็นผลของการเชื่อฟังและการเข้าสู่ตำแหน่งของเราของพระคริสต์ นี่เป็นความจริงบางสิ่งที่สวยงาม ในมัทธิว 23:1-3 พระเยซูได้กล่าวกับฝูงชนและสาวกของพระองค์ว่า “…พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสส เพราะฉะนั้น ทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้น จงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลย เพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอน” องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้พระคัมภีร์ข้างต้นนี้อธิบายบางสิ่งเกี่ยวกับสิทธิอำนาจ ธรรมาจารย์และฟาริสีเป็นตัวแทนของโมเสส และโมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญํติ ภายใต้ธรรมบัญญัติประชาชนต้องเชื่อฟังธรรมาจารย์และฟาริสี เพราะว่าพวกเขามีสิทธิอำนาจของโมเสส แม้ว่าชีวิตส่วนตัวของพวกเขาจะไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในกฏบัญญัติ กระนั้นตราบที่เขายังนั่งบนที่นั่งของโมเสส พระเยซูบอกว่า “เชื่อฟังเขา” นั่นเป็นกฏแห่งอาณาจักรพระเจ้า

แม้ว่าพระเยซูมิได้รับรองการกระทำของธรรมาจารย์และฟาริสีเนื่องด้วยการเสแสร้งและการเคร่งศาสนา พระเจ้าทรงยอมรับสิทธิอำนาจของเขาและสอนให้ประชาชนให้เกียรติสิทธิอำนาจนั้นเพราะโมเสส ในฐานะที่คุณเป็นคริสเตียน คุณนั่งในที่นั่งของพระคริสติ์ คุณมีสิทธิอำนาจเหนือมีและพลังแห่งความมืดไม่สามารถวางรากลงบนความสามารถของคุณ ความเป็นมนุษย์ของคุณ เพราะนั่นเป็นสิทธิอำนาจของพระคริสต์

เมื่อพระบิดาตรัสลงมาจากสวรรค์เกี่ยวกับพระเยซูในมัทธิว 17:5 “….“ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” พระบิดาทรงตรัวกับทุกสิ่ง ทั้งสิ่งทรงสร้าง ซาตาน วิญญาณ ทูตสวรรค์และทุกสิ่งในชีวิต สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดได้รับคำสั่งและต้องเชื่อฟังพระเยซู และรวมถึงเชื่อฟังคุณด้วย เพราะคุณนั่งในที่นั่งของพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “….เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

ซาตานและวิญญาณชั่วรู้ถึงสิ่งนี้ พวกมันรู้ว่าคุณมีอำนาจที่จะไล่พวกมันไปได้ในทุกที่ทุกเวลาในทุกสถานการณ์ และพวมันถูกกำหนดให้เชื่อฟังคุณ พวกมันไม่ได้เชื่อฟังคุณด้วยเหตุผลอื่นใดนอกจากเพราะพระเยซูคริสต์ เพราะคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์ในการครอบครองของพระองค์ คุณนั่งร่วมกับพระองค์ในพระสิริ ฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับความกล้าหาญและสิทธิอำนาจในพระคำพระองค์ที่ได้ทำงานในวิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ ทุกสรรพสิ่งทรงสร้างตอบสนองต่อข้าพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์นั่งในที่นั่งของพระคริสต์ โลกทั้งโลกนี้เป็นของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ในชัยชนะวันนี้และเสมอไป เพื่อสำแดงฤทธิ์เดชและการครอบครองของพระคริสต์ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 8:24-25; เอเฟซัส 2:4-6; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed