พฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2014

สิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์
Your Authority In Christ

“แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:4-6)

    องค์พระเยซูคริสต์ทรงประทับ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา อยู่สูงเหนือเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพอาณาจักร และทุกนามที่ถูกกล่าวถึง พระองค์ได้ครองบนบัลลังก์ที่สูงที่สุด และข่าวดีก็คือเราได้นั่งอยู่ร่วมกับพระองค์ ดังนั้นเราจึงปกครองอยู่เหนือเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพอาณาจักร และทุกนามที่ถูกกล่าวถึงร่วมกับพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

พระเจ้าได้ประทานสิทธิอำนาจแก่พระเยซูเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งหมด บนภูเขาจำแลงพระกายนั้น พระองค์ได้ตรัสจากสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) พระเจ้าได้สั่งสิ่งทรงสร้างทั้งหมด ธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่เคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวไม่ได้ ที่จะอยู่ภายใต้พระเยซู

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อาจารย์เปาโลได้กล่าวสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรา ผู้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ “ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์” ในโลกฝ่ายวิญญาณ คุณนั่งกับพระคริสต์ คุณอยู่บนพื้นที่แห่งสิทธิอำนาจของพระองค์ ด้วยอำนาจของตัวแทนในการทำสิ่งต่างๆแทนพระองค์ ทุกอำนาจแห่งความมืดต้องตอบสนอง และตระหนัก ถึงสิทธิอำนาจของคุณในพระคริสต์ ดังนั้น จงกล้าหาญในการใช้การปกครองนี้ในทุกส่วนแห่งชีวิตของคุณ

คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณทำงานจากโลกที่สูงกว่า ที่ซึ่งถ้อยคำของคุณได้รับการสนับสนุนจากฤทธิ์เดชของพระเจ้า ปัญญาจารย์ 8:4 กล่าวว่า “ด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์อยู่ที่ไหน อำนาจก็อยู่ที่นั่น…” สิทธิอำนาจทั้งหมดได้มอบไว้แก่คุณเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของคุณให้สอดคล้องตามพระประสงค์อันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า คุณสามารถพูดถ้อยคำแห่งฤทธิ์เดชในการทำลายอิทธิพลของซาตานที่มีเหนือชีวิตของมนุษย์ได้ และทำให้แสงสว่างของข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่นี้ให้ส่องแสงเหนือพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และในโลกนี้แก่ข้าพระองค์ เพื่อให้เดินในการปกครองเหนืออำนาจทั้งหมดของศัตรู ข้าพระองค์ครอบครองอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้เหนือทุกอำนาจของธรรมชาติ ในขณะที่ข้าพระองค์สำเร็จน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าที่มีสำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19


Comments are closed