อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019
สิทธิพิเศษในการประกาศข่าวประเสริฐ
Privileged To Preach The Gospel

“พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่า พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

     หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงจ่ายราคาเต็มจำนวนเพื่อความรอดของเราโดยการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังไว้ และการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้ประทานพระมหาบัญชาให้แก่เรา พระองค์ทรงกำชับเราให้เข้าไปในโลกของมนุษย์ทุกคนและประกาศข่าวประเสริฐแก่สรรพสิ่งทุกอย่าง ถ้าคุณพบว่าตัวเองมีโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยความสามารถใดๆ คุณควรนับว่าตัวเองได้รับพระพรเป็นอย่างมาก เพราะจริงๆ แล้วนั่นเป็นสิทธิพิเศษ

พระเจ้าได้ให้เรามีสิทธิพิเศษที่หาได้ยากในการเป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ เพื่อนร่วมงานของพระองค์ในการประกาศนำดวงวิญญาณ บรรดาผู้ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ ผู้ซึ่งมองไม่เห็นนิมิตและไฟนี้คือคนที่ยังต้องการคำแนะนำเพื่อการประกาศนำดวงวิญญาณ พระเจ้าไม่ได้ให้หน้าที่ในการประกาศนำดวงวิญญาณแก่ทูตสวรรค์ พระองค์ประทานให้แก่คุณและผม พระองค์ทรงมอบหมายให้แก่เรา เช่นเดียวกับเปาโลเราทุกคนต้องทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราและทำให้เป็นงานในชีวิตของเรา พระองค์ตรัสว่า “ตามข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญ ที่ทรงมอบไว้กับฉันนั้น” (1 ทิโมธี 1:11) คุณได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่ในข่าวประเสริฐและเป็นพรและเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยข่าวแห่งฤทธิ์อำนาจแห่งการช่วยให้รอด จงทำอย่างเต็มที่

ใน ยอห์น 14:15 พระองค์กล่าวว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” ถ้าคุณรักพระเยซูจริงๆในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าของชีวิตของคุณ คุณก็จะถูกบังคับด้วยพระบัญชาของพระองค์ให้ประกาศข่าวประเสริฐตามที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้ พระองค์กล่าวว่า เราควรประกาศข่าวประเสริฐและสอนให้แก่ทุกชาติและทุกสรรพสิ่ง สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรต่อคุณ? นั่นหมายถึงชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกับข่าวประเสริฐ คุณจะไม่หยุดจนกว่าทุกคน ทุกที่ มีโอกาสที่จะได้ยินและรับข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์

ดังนั้นจงลุกเป็นไฟ จงวิ่งต่อไปเพื่อข่าวประเสริฐและวิ่งต่อไปกับข่าวประเสริฐ นั่นเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้ความเร่งด่วน เปาโลกล่าวว่า “… เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำ และถ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า!” (1 โครินธ์ 9:16) ใช่ เพราะคุณไม่สามารถรู้สิ่งนี้และเงียบเฉยได้

ช่างเป็นเกียรติอะไรเช่นนั้น! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว และทรงส่งเราไปประกาศข่าวทั่วโลก! นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากที่น่าจะเป็นทูตสวรรค์เท่านั้นที่ดีพอ แต่พระองค์กลับไม่ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ และหันมาหาเราและได้ประทานข้อความแห่งการคืนดีให้แก่เรา ช่างเป็นพระพรและสิทธิพิเศษที่อัศจรรรย์จริงๆ!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันได้รับเกียรติและสิทธิพิเศษที่ถูกนับว่าคู่ควรจากพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประกาศข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยพระสิริ และฉันประกาศด้วยฤทธ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยการนำความรอดไปสู่คนทุกคนที่ได้ยินและเชื่อ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; 2 โครินธ์ 5:19


Comments are closed