อาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2015

สำแดงออกพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ
Depict Him With Your Life

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

    เป็นสิ่งสำคัญในสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นเห็นในชีวิตของคุณ เมื่อคุณพูด คุณกำลังแสดงออกถึงใคร? ให้สิ่งที่คุณพูดบ่งบอกถึงพระคริสต์ และให้พระองค์อยู่ในการกระทำของคุณ อย่าให้คนอื่นได้ยินคุณและมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนปล่อยตัว เย่อหยิ่ง หรือรุนแรง ถ้าพระคริสต์อยู่ภายในคุณ ให้พระองค์พูดผ่านคุณ ให้พระองค์มองเห็นผ่านตาของคุณและทำงานผ่านมือของคุณ ให้พระองค์สำแดงพระองค์ในชีวิตของคุณ!

ทุกครั้งที่คุณตอบสนองต่อสถานการณ์ ให้พระคริสต์อยู่ในการตอบสนองของคุณ จำไว้ว่าพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ คุณคือ “ผู้ถือ” พระสิริของพระองค์ คุณคือผู้สะท้อน เช่นเดียวกับเป็นภาพสะท้อน พระสิริของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระคำหมายถึงโดย “…เป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์…” (ฮีบรู 1:3) คุณอาจกล่าวว่า “แต่ข้อพระคำนี้หมายถึงพระเยซู!” ใช่ แต่คุณเป็นเหมือนพระองค์ อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง พระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น

อย่าเพียงประพฤติตามธรรมชาติของคุณเท่านั้น สำแดงความงามของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในคุณ แสดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ ดำเนินชีวิตในพระคำของพระองค์ สำแดงพระคริสต์ด้วยชีวิตของคุณ เพราะว่าคุณเป็นตัวแทนของพระองค์ คิด พูด และกระทำเหมือนอย่างพระองค์ ภาวนาพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์แสดงให้คุณเห็นถึงวิธีคิดของพระองค์ พระคำของพระองค์เปิดเผยพระลักษณะของพระองค์แก่เรา ดังนั้นยิ่งคุณศึกษาพระคำและกระทำตามมากเท่าไร คุณก็จะมีคุณลักษณะเหมือนพระองค์ในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้น

โลกนี้อาจไม่รู้จักพระองค์จนกระทั่งพวกเขาได้พบกับพวกเรา อย่าลืมในสิ่งนี้ เราถูกสร้างขึ้นตามพระลักษณะของพระเจ้าและในพระฉายของพระองค์ นั่นหมายความว่าเราถูกสร้างให้เหมือนพระองค์และให้ดำเนินเหมือนพระองค์ เวลานี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณเหมือนพระเยซู คุณมีธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์ นี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นในทุกสิ่ง ให้ธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์และพระลักษณะทุกอย่างเปิดเผยผ่านทางคุณ สำแดงคุณลักษณะแห่งความรักของพระองค์ ความชอบธรรม ความดี และความเมตตาของพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสของการได้ถูกทำให้มีส่วนร่วมในความเป็นพระเจ้า! ข้าพระองค์ได้รับพลังโดยพระวิญญาณของพระองค์เพื่อสำแดงพระคริสต์ในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ และพระสิริแห่งอาณาจักรของพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงแห่งความชอบธรรม สติปัญญา และพระคุณของพระองค์ ภายในและผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยบ 2:6; 1 เปโตร 2:21


Comments are closed