ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2017
สำแดงออกความรักของพระองค์
Demonstrating His Love
“และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งๆ ขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน” (ฟีลิปปี 1:9)

    ในข้อพระคำตอนต้นคำอธิษฐานของพระวิญญาณผ่านทางเปาโลคือสิ่งที่คุณสำแดงออกถึงความรักของพระคริสต์อย่างพลั่งพรูด้วยความรู้และวิจารณญาณการเป็นคริสเตียนคือการเดินในความรักของพระคริสต์ สำแดงความรักของพระองค์ในโลกที่มืดมิดนี้ ด้วยความรู้ของพระคำของพระเจ้าและวิจารณญาณ บางครั้งผู้คิดคิดว่าถ้าคุณเดินในความรัก คุณจะอ่อนแอและไร้เดียงสา แต่นั่นไม่ใช่ความจริง ความรักไม่เคยทำให้คุณอ่อนแอ แต่คนที่ไม่เดินในความรัก ในความรู้แห่งพระคำของพระเจ้าและวิจารณญาณต่างหากที่ไร้เดียงสาและอ่อนแอ

ความรักทำให้คุณให้ตัวเองแก่คนอื่นโดยไม่คิดว่าคุณจะได้รับอะไรกลับคืนมา ทำให้คุณคิดถึงคนอื่นและยอมรับพวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็น ความรักนั้นไม่เห็นแก่ตัวและทำลายกำแพงของเชื้อชาติ วัฒนธรรม และสังคม ความรักมองเห็นความงดงามในผู้อื่น และชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาเป็น พึงพอใจในคนที่อยู่รอบข้างคุณและสำแดงความรักของพระเยซูแก่พวกเขา พระเจ้าต้องการให้คุณทำเช่นนั้น มากขึ้นเรื่อยๆ พระองค์ตรัสว่า “…ให้ความรักของท่านทวียิ่งๆ ขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน”

ยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารของคุณ วิธีที่คุณพูดถึงคนอื่น ควรจะทำด้วยความรัก ความเมตตา และถ้อยคำที่หนุนใจ อย่าดูถูกคนอื่น อย่าใช้ถ้อยคำที่ทำให้คนอื่นเจ็บ หรือดูถูกพวกเขา สื่อสารกับผู้อื่นเป็นอย่างดีโดยปราศจากการทำลายภาพลักษณ์ของพวกเขา หรือทำให้พวกเขารู้สึกสงสารตัวเอง สนทนากับคนอื่นในแบบที่พวกเขาจะไม่มีทางลืมถึงถ้อยคำที่ยอดเยี่ยมของคุณ ความรักและพระคุณของพระคริสต์ที่คุณสื่อสารออกไป นั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าต้องการให้พวกเรามี

การประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เฉพาะเวลาที่คุณพูดกับคนบาปเท่านั้น คุณประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิตของคุณทุกวัน ไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับใครก็ตาม และข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีชีวิตอยู่ภายในคุณ ความรักของพระองค์ได้รับการมองเห็น ได้ยิน สำแดงออก และรับประสบการณ์โดยคนอื่นๆ ผ่านทางคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับธรรมชาติความรักของพระองค์ที่สำแดงภายในและผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความรัก ความอ่อนโยน และพระคุณกับทุกคนที่อยู่ในโลกของข้าพระองค์ สำแดงและแจกจ่ายความชอบธรรมของพระองค์ และความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:5; ยากอบ 3:6-10


Comments are closed