เสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2015

สำแดงพระสิริของพระองค์
Express His Glory

“จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16)

    คำว่า “พระสิริ” มีคำเหมือนที่สวยงามอยู่มากมาย ซึ่งสามารถหมายถึง เปล่งประกาย ยอดเยี่ยม สวยงาม ความสว่าง ฯลฯ คิดสักครู่ถึงการที่ความงดงามเช่นนั้นอยู่ในชีวิตของคุณ ไม่เพียงแต่เพื่อให้พระเจ้าได้มองเห็นเท่านั้น แต่เพื่อให้คุณสำแดงออกไปด้วย

เป็นมรดกของคุณในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ในการสำแดงพระสิริของพระเจ้า 1 เปโตร 2:9 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” พระองค์ต้องการให้คุณสำแดงความสมบูรณ์แบบ ความงดงาม และความยอดเยี่ยมของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณ!

พระเยซูทรงสำแดงพระสิริของพระเจ้าในทุกวันที่พระองค์ดำเนินอยู่ในโลกนี้ ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เป็นชีวิตที่พิเศษเต็มไปด้วยการอัศจรรย์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ยอห์นเป็นพยานในข้อนี้กล่าวว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” (ยอห์น 1:14) พระเยซูคือความสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า และสำแดงพระลักษณะของพระองค์ (ฮีบรู 1:3) เราทุกคนเป็นเหมือนพระองค์ (1 ยอห์น 4:17)

พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 17:22 “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา…” (ยอห์น 17:22) คุณเป็นผู้รับแบ่งเช่นเดียวกับผู้ถือและแจกจ่ายพระสิริของพระองค์ ดังนั้น “จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า” (อิสยาห์ 60:1) ทำสิ่งต่างๆ และพูดถ้อยคำที่ทำให้เกิดเกียรติ การนมัสการ และการสรรเสริฐแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่สำแดงพระสิริของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ ยิ่งข้าพระองค์ดูดซับพระคำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านการภาวนามากเท่าไร พระสิริของพระองค์ก็จะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์มากเท่านั้น ดังนั้นผลดีของข้าพระองค์เป็นพยานให้ทุกคนได้เห็น การเจิมของพระองค์เหนือชีวิตของข้าพระองค์เพิ่มพูนพระคุณ ความโปรดปราน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15-16; ฮีบรู 4:12


Comments are closed