พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2017
สำแดงพระคำในการดำเนินชีวิต
Living Out The Word

“แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน” (ยากอบ 1:25)

    การทำตามพระคำของพระเจ้าควรเป็นธรรมชาติของคุณในฐานะที่เป็นคริสเตียน เพราะว่าโดยการบังเกิดใหม่นั้น คุณได้บังเกิดจากพระคำ (1 เปโตร 1:23) นั่นหมายความว่าคุณมีความสามารถในการปฏิบัติพระคำ การดำเนินชีวิตตามพระคำคือกุญแจสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จ นั่นคือที่แห่งพระพร

การที่คริสเตียนบางคนมีปัญหานั้นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีในการปฏิบัติตามพระคำ บางคนคิดว่าการทำตามพระคำหมายความว่า “เชื่อฟัง” พระคำ ไม่ใช่ ความคิดทั้งสองอย่างนั้นอาจฟังดูคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในพระคัมภีร์เดิม พวกเขาได้รับการบอกให้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า ในพระคัมภีร์ใหม่เราไม่ได้เชื่อฟังพระคำของพระเจ้า เราทำตามพระคำของพระเจ้า! ในพระคัมภีร์เดิม พระคำสำหรับพวกเขาคือพลังที่อยู่ภายนอก ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นพลังจากภายใน พระคำสถิตอยู่ภายในเราวันนี้ เราบังเกิดจากพระคำ ดังนั้นเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคำ

คุณจะต้องเชื่อฟังพระคำถ้าคุณมีชีวิตหรือธรรมชาติที่แตกต่างจากพระคำ พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตของคุณ และโดยผ่านทาง “หลักการการสะท้อน” พระองค์ทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตตามพระคำได้

พระคำของพระเจ้าคือกระจกสะท้อนของพระเจ้า พระคำกล่าวว่าใครก็ตามที่ได้ยินพระคำและไม่ทำตาม ก็เป็นเหมือนคนที่มองดูตนเองในกระจก หันไปและลืมว่าตัวของเขาเป็นอย่างไร (ยากอบ 1:23-24) นี่หมายความว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้คุณมองเห็นตัวเองเหมือนที่พระองค์มองเห็นคุณในพระคำของพระองค์ และทำตามนั้น

ยกตัวอย่างในพระคำได้กล่าวว่าคุณเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ดังนั้นคุณไม่ควรจะพูดถึงการสิ้นเนื้อประดาตัวหรือดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่เสียเปรียบในชีวิต โลกนี้เป็นของคุณพอๆ กับที่เป็นของพระคริสต์ ทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21) ไม่ว่าความรู้สึกหรือสภาพแวดล้อมของคุณจะเป็นเช่นไร สนับสนุนความจริงนี้และปฏิบัติตามความจริงนี้ พระพรอยู่ในการปฏิบัติตามพระคำ ไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินหรือเชื่อเท่านั้น พลังแห่งการสร้างของพระคำนั้นจะเกิดผลเมื่อได้รับการจุดขึ้นโดยการตอบสนองของความเชื่อจากวิญญาณของคุณ นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระคำของพระองค์กำลังทำงานอย่างมากและทำให้เกิดผลภายในข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ และข้าพระองค์สำแดงความยอดเยี่ยมของพระวิญญาณ เกิดผลในการดีทุกประการ และสำแดงผลแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:23-25; 2 โครินธ์ 3:18; 1 ทิโมธี 4:15


Comments are closed