พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2016

สำแดงน้ำพระทัยและพระลักษณะของพระเจ้า
Manifesting The Will And Nature Of God

“และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง” (เอเฟซัส 4:24)

    ข้อพระคำตอนต้นได้กล่าวไว้อย่างงดงามว่า “และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง” ประโยคที่ว่า “ตามแบบอย่างของพระเจ้า…” หมายความว่า “เหมือนอย่างพระเจ้า” คุณถูกสร้างขึ้นให้เหมือนพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง และอะไรคือความชอบธรรม? ก็คือการสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา

ดังนั้น เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าให้สวมสภาพใหม่ ซึ่งก็คือความชอบธรรม นั่นหมายความว่าคุณควรจะเดินในความสว่างของสิ่งที่คุณเป็น สำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา! พลังที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยเสมอ ทุกที่ และในทุกสิ่ง เป็นพยานถึงพระลักษณะและธรรมชาติของพระองค์ โดยชีวิต การกระทำ และคำพูดของคุณ ภายในวิญญาณของคุณ คุณถูกเรียกให้สำแดงและทำตามน้ำพระทัย วัตถุประสงค์ และพระลักษณะของพระเจ้า นี่คือความชอบธรรมที่แท้จริง

พระเยซูทรงเป็นผู้สำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา ดังนั้นพระเยซูทรงเป็นผู้สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า เช่นเดียวกัน ความชอบธรรมของเราคือการสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดาในสวรรค์! ฮีบรู 1:3 บอกเราว่าพระเยซูทรงเป็น “การสำแดง” พระฉายของพระบิดา คำว่า “การสำแดง” หมายความว่าแสดงให้เห็น ทำให้เห็นประจักษ์ ทำให้แจ่มแจ้ง สื่อสาร และสาธิต พระองค์ทรงเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของพระบิดา และพระคำกล่าวว่าพระองค์เป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

เราได้รับของประทานทั้งความสามารถและฤทธิ์เดชในการสำแดง ทำให้เห็นประจักษ์ และสาธิต น้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดาในทุกหนแห่ง ในทุกสถานการณ์ นี่คือการทรงเรียกในชีวิตของเรา นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ส่งเราให้ไปทำ! นี่เป็นมรดกของเรา สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ และเป็นผู้สำแดง บ่งบอก และแสดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระองค์ในทุกหนแห่ง ในทุกสถานการณ์ ข้าพระองค์เดินในความจริงแห่งชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรม ซึ่งข้าพระองค์ได้รับในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 1:3; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed