พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017

สำแดงชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ทุกหนแห่ง
Express His Life And Nature Everywhere
“และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง” (เอเฟซัส 4:23-24)

    ในฐานะผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว คุณมีชีวิตใหม่ และมีธรรมชาติใหม่ เป็นชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า คุณได้รับการสร้างใหม่ในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์ที่แท้จริง เพื่อสำแดงออกถึงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา ฤทธิ์เดชที่ได้ใส่ไว้ในวิญญาณของคุณวิญญาณของคุณได้รับการสร้างใหม่ตามพระฉายของพระเจ้า พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าคุณได้รับการสร้างให้เหมือนพระองค์ และทำสิ่งต่างๆ เหมือนพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นไปได้สำหรับคุณในการสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระองค์ ชีวิตและพระลักษณะของพระองค์ที่อยู่ในวิญญาณของคุณ แก่โลกของคุณ

ข้อพระคำตอนต้นบอกว่าให้สวมสภาพใหม่ ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้า ในความชอบธรรมและในความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง พระคำกำลังบอกคุณให้สำแดงชีวิตแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ในทุกสถานการณ์ ทุกที่ ทุกกิจกรรม ให้สำแดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ ในทุกสิ่งที่คุณมีส่วนร่วม สำแดงออกถึงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา เป็นพยานด้วยชีวิตของคุณ การกระทำและถ้อยคำของคุณ ที่เป็นตามพระลักษณะของพระเจ้า! สำแดงพระเจ้าในทุกที่ที่คุณไป

คุณเป็นการสำแดงและส่วนขยายของพระองค์ในโลกของคุณ ฮาเลลูยา! ดังนั้น สำแดงพระสิริของพระองค์ สำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ นี่เป็นความฝันของพระองค์เสมอมา ในการสำแดงพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ผ่านทางคุณ พระองค์ได้ทรงอวยพรคุณแล้ว และทำให้คุณเป็นพระพร ตอนนี้พระองค์ต้องการอวยพรโลกนี้ผ่านทางคุณ เพราะว่าโดยผ่านทางคุณเท่านั้นที่พระองค์จะสามารถสำแดงความดีของพระองค์ พระคุณ สติปัญญา และความยอดเยี่ยมของพระองค์แก่โลกนี้ได้ สภาพธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้จนกว่าพวกเขาจะพบกับคุณ

ทำให้เป็นความฝันของคุณที่โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกที่ที่คุณอยู่ คุณจะสำแดงพระคริสต์ คุณจะสำแดงชีวิตของพระเจ้า ให้พระองค์หัวเราะ ยิ้มแย้ม อวยพร และแตะต้องโลกนี้ผ่านทางคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าได้รับการสร้างใหม่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ในพระฉายและพระลักษณะของพระเจ้า ข้าพเจ้ากำลังเดินและดำเนินชีวิตในธรรมชาติใหม่ของข้าพเจ้า ทำตามน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา สถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในโลกของข้าพเจ้า
พระสิริ ความยอดเยี่ยม สติปัญญา และความดีของพระองค์ได้รับการสำแดงออกผ่านทางข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:22-23; ฮีบรู 12:14-15


Comments are closed