http://rorthai.com พระวจนะแห่งความจริง

ซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา และในเวลาที่ทรงกำหนด ก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ทิตัส 1:2-3)

สังเกตสิ่งที่เราเพิ่งอ่านไป พระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงพระคำแห่งพระสัญญาของพระองค์ในเรื่องชีวิตนิรันดร์ผ่านทาง “การประกาศ” ประกาศแก่ใคร? แก่ทุกสรรพสิ่ง ไม่ใช่แค่คน พระเยซูตรัสในมาระโก 16:15 ว่า พวก​ท่าน​จง​ออก​ไป​ทั่ว​โลก ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด ปัญหาคือว่าเราได้ประกาศข่าวสารเรื่องความรอดแก่มนุษยชาติเท่านั้น

ดังนั้นเราจึงดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่อต้านเรา ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มสูงขึ้น เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศแก่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด นี่คือเหตุผลที่เปาโลร้องออกมาว่า เพราะ​สรรพ​สิ่ง​ที่​ทรง​สร้าง​แล้ว คอย​ด้วย​ความ​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง​ให้​บุตร​ทั้ง​หลาย​ของ​พระ​เจ้า​ปรา​กฏ (โรม 8:19) สรรพสิ่งทั้งปวงกำลังคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด เพราะว่าสิ่งที่ทรงสร้างนั้นอยู่ในพันธนาการด้วยการรอคอยการปลดปล่อยเข้าสู่อิสรภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้า

ฉันเริ่มค้นพบความจริงข้อนี้เป็นครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นและสอนสิ่งนี้แม้กระทั่งกับพ่อแม่ของฉัน ฉันจะบอกพ่อว่า “ทุกสิ่งในชีวิตมีสติปัญญา ดังนั้นคุณสามารถพูดคุยกับทรัพย์สินของคุณ นั่นคือพูดคุยกับรถของคุณ และพวกมันจะไม่หยุดอยู่นิ่งๆ หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ จงประกาศแก่พวกมัน” เมื่อฉันพูดสิ่งเหล่านั้น ฉันฟังดูแปลกๆแต่นี่คือสิ่งที่เราถูกสั่งให้ทำ

คุณสามารถประกาศแก่เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ฯลฯ ทุกอย่างในชีวิตกำลังรอคอยการปรากฏตัวของคุณ นั่นคือรอให้คุณปลดปล่อยพวกมันให้เป็นอิสระ และเมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะค้นพบว่าในชีวิตของคุณ คุณจะใหม่อยู่เสมอ ก้าวหน้าเสมอ นั่นคือคุณเห็นชีวิตกำลังทำงานในทุกสิ่งรอบตัวคุณ สิ่งที่เหนือธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน เพราะว่าคุณกำลังสำแดงชีวิตนิรันดร์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันพูดพระพรให้แก่ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวฉัน ฉันนำการปลดปล่อยไปสู่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทุกอย่างในโลกของฉัน ด้วยการนำสิ่งเหล่านั้นออกมาจากพันธนากรและความเสื่อมโทรมเข้าไปสู่อิสรภาพที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของบรรดาบุตรของพระเจ้า ฉันยอมรับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของฉัน ดังนั้นความงดงาม ความยอดเยี่ยม และความสมบูรณ์แบบของพระองค์จึงสำแดงออกผ่านฉัน อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 ทิโมธี 1:8-10; มาระโก 16:15; ทิตัส 1:2-3


Comments are closed