อาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2018
สำแดงชีวิตของพระคริสต์
MANIFESTING THE CHRIST-LIFE

เพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอ เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเรา (2 โครินธ์ 4:11)

     การเป็นคริสเตียน คือ การเปิดเผยสำแดงของพระคริสต์ในคุณ เป็นการสำแดงชีวิตของพระคริสต์ในคุณ นี่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับ “การเลียนแบบ” พระคริสต์ การเข้าใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณในการเป็นคริสเตียนเราไม่ได้พยายามเลียนแบบพระคริสต์ เรา “ดำเนินชีวิต” แบบพระคริสต์ พระคริสต์ดำเนินชีวิตอยู่ในคุณ พระองค์ทรงเป็นชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:3) ดังนั้น ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือการดำเนินชีวิตของพระคริสต์ออกมา

โคโลสี 1:26-27 กล่าวว่า “คือ ความล้ำลึกที่ซ่อนไว้หลายยุค และหลายชั่วอายุคน ซึ่งเวลานี้โปรดให้ปรากฏแก่พวกธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือ พระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” พระคริสต์ได้รับการเปิดเผยสำแดงในคุณ นี่คือความฝันของพระเจ้านี่คือการเป็นคริสเตียน! คุณอยู่ในพระคริสต์ พระองค์ทรงอยู่ในคุณ คุณเป็นการเปิดเผยสำแดงของความชอบธรรม, พระสิริ และพระคุณของพระองค์

ไม่น่าแปลกใจที่พระวจนะกล่าวว่า ความตั้งใจของพระองค์ ก็คือการเปิดเผยพระปัญญาที่ซับซ้อนแก่เทพผู้ครอง และศักดิเทพในสวรรค์สถานผ่านทางพระคริสต์ (เอเฟซัส 3:10) การเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงถูกกำหนดโดยขนาดที่พระคริสต์ได้ถูกเปิดเผยสำแดง หรือแสดงออกในคุณ และผ่านทางคุณ แก่นแท้ของการเปิดเผยสำแดงของพระคริสต์ในเรา คือความเข้าใจ และการสำแดงออกของลักษณะ, ชีวิต และพระสิริของพระองค์ผ่านทางเรา

ยกตัวอย่างเช่น ในฐานะคริสเตียนเมื่อคุณเดินในความรัก นั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณพยายามที่จะรักแต่นั่นคือ การสำแดงออกของชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในคุณ การแสดงออกภายนอกของความรัก และความกรุณา ซึ่งคนอื่นได้รับจากคุณ คือการสำแดงออกของชีวิต และธรรมชาติของพระคริสต์ ซึ่งอยู่ในวิญญาณของคุณ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ นั่นคือพระคริสต์สำแดงออกในคุณ พระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในคุณ, ทำงานผ่านคุณ, สัมผัส และเปลี่ยนแปลงชีวิต ผ่านทางคุณ พระองค์จำเป็น ต้องทำสิ่งที่พระองค์ต้องการทำในโลกนี้ ในวันนี้ ผ่านทางคุณ คุณเป็นแขนที่ยื่นออกไปของพระองค์

พระเยซูตรัสในยอห์น 15:5 ว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง….” แขนงเป็นส่วนที่ผลิตผลของเถาองุ่น ดังนั้นคุณจึงเปิดเผยสำแดงพระสิริ และความงดงามของพระคริสต์ คุณสำแดงชีวิตของพระองค์ และเปิดเผยสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับชีวิตของพระคริสต์ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกิดมาเพื่อดำเนินชีวิตของพระคริสต์ และเปิดเผยพระลักษณะ, พระสิริ และชีวิตของพระองค์แก่โลกนี้ ข้าพระองค์ได้กลายเป็นสำนักงานใหญ่ที่มีชีวิต และศูนย์กลางการดำเนินงานของพระองค์ ผ่านทางข้าพระองค์ พระสิริ, ความงดงาม, พระปัญญา, ความสมบูรณ์แบบ และความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยสำแดงแก่โลกนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 4:13; 2 โครินธ์ 1:9; 2 โครินธ์ 4:10-11


Comments are closed