จันทร์ที่ 9 กันยายน 2013

สำแดงความเชื่อของคุณ
Express Your Faith

“…และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง” (1 ยอห์น 5:4)

    ในการฉวยโอกาสของฤทธิ์เดชอันแสนพิเศษของพระเจ้าในการเอาชนะต่อความยากลำบากในชีวิตนั้น คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะสำแดงความเชื่อของคุณ ความเชื่อของเราคือชัยชนะที่จะเอาชนะโลกนี้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อซึ่งไม่ได้สำแดงออกจะไม่มีชัยชนะ ความเชื่อซึ่งไม่มีการกระทำจะไม่สามารถทำให้เกิดอะไรได้ “เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่นเดียวกัน” (ยากอบ 2:17, 26)

คุณสำแดงความเชื่อของคุณผ่านทางคำพูดและการกระทำ ยกตัวอย่างได้จากที่เห็นในมาระโก 10:46-52 ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายตาบอดที่ชื่อ บารทิเมอัส ซึ่งร้องเรียกหาพระเยซูที่จะสงสารเขา โดยธรรมชาติแล้วคุณคงคาดหวังที่จะเห็นพระเยซูไปหาเขาและรักษาเขาจากตาที่บอดของเขาทันที แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ได้ทำ! เมื่อพระองค์มาถึงต่อหน้าชายตาบอดคนนั้น พระเยซูตรัสถามเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้า”

พระเยซูไม่เห็นหรือว่าเขาตาบอด? พระองค์ทรงเห็น แต่ในเวลาเดียวกัน พระองค์จะไม่ทรงด่วนสรุปอะไร เมื่อคุณศึกษาถึงการรับใช้ของพระเยซู คุณจะค้นพบว่าพระองค์ต้องการให้คนสำแดงความเชื่อของพวกเขาเสมอ ถึงแม้ว่าจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบารทิเมอัสนั้นตาบอด พระเยซูยังทรงต้องการให้เขาสำแดงความเชื่อของเขาเพื่อเป็นจุดในการทำให้เกิดการอัศจรรย์ของเขา เขาตอบสนองว่า “ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้” เมื่อพูดดังนั้นแล้ว พระเยซูก็ไปและรักษาเขาให้หาย

อย่าร้องไห้หรือบ่นต่อพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ สำแดงความเชื่อของคุณ! พระเยซูตรัสว่า ถ้าคุณมีความเชื่อเหมือนเมล็ดผักกาด คุณสามารถสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป และมันจะเชื่อฟังคุณ พูดอีกนัยหนึ่งก็คือว่า คุณควรที่จะทำบางสิ่งด้วยความเชื่อของคุณ ถ้าคุณสำแดงความเชื่อของคุณ ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ (มัทธิว 17:20)

ทำตามพระคำในวันนี้ เพราะความเชื่อคือการกระทำบวกกับพระคำ ทุกครั้งที่คุณอธิษฐาน จงชื่นชมยินดีเหมือนคนที่ได้รับแล้ว บางคนชื่นชมยินดีเพื่อที่พวกเขาจะได้รับ นั่นไม่ใช่ความเชื่อ ความเชื่อชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าได้รับแล้ว! สำแดงความเชื่อของคุณโดยการเชื่อในพระคำของพระเจ้า และปฏิบัติตามพระคำนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ความเชื่อของข้าพระองค์นั้นเติบโตและมีชัยชนะ ทำให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ ในขณะที่ข้าพระองค์ได้ปฏิบัติตาม พลังของความชอบธรรม ความสำเร็จ สุขภาพที่ดี ชัยชนะ และความรุ่งเรืองได้บังเกิดในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้า ได้รับการทรงนำและแรงบันดาลใจโดยสติปัญญาของพระเจ้า เพื่อตอบสนองต่อน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:22-24; ยากอบ 2:16-17


Comments are closed