พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2016

สำแดงความรักของพระคริสต์
Express The Love Of Christ

“เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รัก ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย ผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้ฆ่าคน และท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่า ผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” (1 ยอห์น 3:14-16)

    เป็นการทรงเรียกในชีวิตของเราที่จะมีอิทธิพลต่อโลกนี้ด้วยพระคุณและความงดงามของพระคริสต์ คุณจะต้องสำแดงพระสิริของพระองค์ในทุกที่ และสำแดงความรักของพระองค์ในโลกของคุณ พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8 & 16) และการสำแดงความรักของพระองค์นั้นคือหนึ่งในพันธกิจของคริสเตียน ทำให้คุณถูกแยกออกมาในฐานะสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ “ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

ความรักของพระเยซูที่คุณแสดงออกอย่างมากควรจะเป็นสิ่งแรกที่คนอื่นสังเกตเห็นเกี่ยวกับคุณ ควรจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดมากที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของคุณ ความรักสร้าง ยกชู และทำให้ก้าวหน้า ให้ความรักของคุณสำหรับคนเหล่านั้นที่พระเยซูได้ทรงตายแทนมีความรุนแรง และให้สิ่งนี้ผลักดันคุณที่จะอธิษฐานวิงวอน และประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา ดังนั้นให้คนที่คุณพบเจอด้วยมีความประทับใจ ถูกยกชูขึ้น และถูกท้าทายโดยคำพูดและความดีแห่งความรักของคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่ไม่รัก ผู้นั้นไม่รู้จักพระเจ้า เขาอยู่ในความตาย ความตายฝ่ายวิญญาณ “…ผู้ใดที่ไม่รัก ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอห์น 3:14) คุณไม่ได้ถูกควบคุมโดยวิญญาณของความตายหรือพลังแห่งความมืดอีกต่อไป เพราะว่าคุณรักพี่น้อง เป็นธรรมชาติของคุณที่จะสำแดงความรัก และมองเห็นความงดงามในชีวิตของคนอื่น และชื่นชมในสิ่งที่พวกเขาเป็น รักมาก รักเสมอ นี่เป็นการทรงเรียกของคุณในพระคริสต์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ทำงานและมีชัยในข้าพระองค์อย่างมาก ทำให้เกิดผลในสิ่งที่กล่าวไว้ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทุ่มเทมากกว่าที่เคย ในการเดินในความรัก และสำแดงความดีและความชอบธรรมของพระองค์ทุกหนแห่ง ข้าพระองค์มีอิทธิพลกับคนที่ข้าพระองค์พบเจอในวันนี้ด้วยความรักของพระองค์ที่อยู่ในใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ทำให้เกิดความแตกต่างในโลกของข้าพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นการสรรเสริญและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:13; 2 ยอห์น 1:6; ยูดา 1:21


Comments are closed