ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2015

สำรวจใจของคุณด้วยพระคำ
Search Your Heart With The Word

“จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น” (สุภาษิต 20:27)

    มีบางสิ่งเกี่ยวกับความบาปที่หลายคนจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ มีทั้งความบาปฝ่ายวิญญาณ และความบาปฝ่ายร่างกาย มีความบาปที่คุณทำในความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆ แต่ก็มีความบาปที่คุณทำต่อพระเจ้า ความบาปฝ่ายวิญญาณคือความบาปที่ทำต่อพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีความเย่อหยิ่งต่อผู้คน พวกเขาอาจไม่มีทางรู้ได้ เพราะว่าความเย่อหยิ่งนั้นเป็นความบาปฝ่ายวิญญาณ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มองเห็น และพระคัมภีร์กล่าวว่า “…พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6) นั่นหมายความว่าคนที่เย่อหยิ่งนั้นไม่สามารถเกิดผลดีได้กับพระเจ้า คุณไม่สามารถเดินกับพระเจ้าจริงๆได้ ตราบใดที่ยังมีความเย่อหยิ่งในใจของคุณอยู่

จนกว่าแสงสว่างของพระเจ้าจะส่องเข้ามาในใจของคุณ และชี้ความเย่อหยิ่งให้คุณได้เห็น คุณสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในความเย่อหยิ่งได้โดยไม่รู้ตัว สิ่งที่น่าเศร้าในผลแห่งความบาปฝ่ายวิญญาณก็คือว่าความเย่อหยิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าสลดใจอย่างมาก เพราะว่าความบาปฝ่ายวิญญาณนั้นอันตรายกว่าความบาปฝ่ายร่างกาย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในฐานะลูกของพระเจ้า คุณควรที่จะสำรวจหัวใจของคุณอยู่เสมอด้วยพระคำ กำจัดรูปแบบทุกอย่างของความบาปฝ่ายวิญญาณให้หมดไป พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย” (ฮีบรู 4:12)

พระคำของพระเจ้าตรวจสอบความคิดและแรงจูงใจของคุณ ดังนั้นมอบตัวคุณเองให้กับพระคำ เข้าร่วมการนมัสการที่คริสจักรอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ ตลอดช่วงเวลานั้น ผ่านการสอนและการศึกษาอย่างลึกซึ้งในพระคำ ความเชื่อของคุณจะถูกสร้างขึ้นให้เข้มแข็ง และหัวใจของคุณจะได้รับการชำระให้สะอาดจากความบาปทั้งหลาย พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 15:3 ว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” พระคำชำระคุณจากความบาปและให้พลังแก่คุณเพื่อดำเนินชีวิตเหนือความบาป

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลกระทบของพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งหมดของข้าพระองค์ให้พระคำของพระองค์ครอบครอง ในความคิด คำพูด และการกระทำของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการชำระอย่างต่อเนื่องโดยพระคำของพระองค์ และใจของข้าพระองค์ได้รับการชำระจากความอธรรมทั้งสิ้น เมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตภายใต้ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคำของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 3:16-17; 1 เธสะโลนิกา 5:22; สดุดี 44:21


Comments are closed