อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2015

สำรวจตัวเอง และทำการเปลี่ยนแปลง!
Examine Yourself, And Make The Change!

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

    พระเจ้าต้องการให้เราทำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของเราจากพระสิริสู่พระสิริอย่างต่อเนื่อง พระองค์ต้องการให้คุณดีขึ้นในวันนี้ มากกว่าเมื่อวานนี้ วิธีหลักในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณด้วยพระคำ จิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระคำถูกเจิมเพื่อตัดสินใจและเลือกสิ่งที่ถูกต้องในชีวิต

วิธีในการคิดของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคอยระวังเกี่ยวกับตัวเองให้ดีคือการเรียนรู้ที่จะยืนอยู่นอกตนเอง สำรวจตัวเอง และถามว่า “ฉันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?” คนมากมายในโลกนี้ไม่เคยใช้เวลาที่จะสำรวจตัวเอง และคิดถึงการเปลี่ยนแปลงในทางบวกที่พวกเขาสามารถทำได้ พวกเขาคิดเกี่ยวกับประเทศ นักการเมือง รัฐบาล ฯลฯ ที่ต้องเปลี่ยนแปลง พวกเขารู้ถึงสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง ยกเว้นในตัวเอง!

อ่านข้อพระคำตอนต้นอีกครั้งหนึ่ง “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” ข้อพระคำนี้ให้คุณมีความรับผิดชอบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนั้นแทนที่จะคิดถึงคนอื่นนอกจากตัวเอง ที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะมาจากคนอื่น จงเป็นชายหรือหญิงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

จงร้อนรนต่อการก้าวหน้าในชีวิตของคนอื่นอยู่เสมอ คิดว่า “อะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อสัมผัสชีวิตของคนอื่นในด้านบวก?” นั่นคือวิธีคิดที่ถูกต้อง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยพระคำ และด้วยการลงทุนในบุคลิกลักษณะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีอิทธิพลกับโลกของข้าพเจ้าเพื่อพระคริสต์! โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ข้าพเจ้าระบุส่วนต่างๆ ในชีวิตของข้าพเจ้าที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง และข้าพเจ้าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผ่านการทำตามพระคำของพระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 1:1-3


Comments are closed