วันพุธที่ 29 มกราคม 2020                                                                                                                                                                                                                                                      

สำนักงานใหญ่ของพระเจ้า
His Divine Headquarters

พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี (โคโลสี 1:26-27)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นศูนย์รวมของฤทธิ์อำนาจทั้งหมด และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในตัวคุณอย่างบริบูรณ์ พระองค์ไม่ได้มาเพื่อประทานส่วนหนึ่งของพระองค์ให้แก่คุณ ซึ่งตรงข้ามสิ่งที่บางคนเข้าใจ 1 โครินธ์ 3:16 กล่าวว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​พวก​ท่าน​เป็น​วิ​หาร​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​วิญ​ญาณ​ของ​พระ​เจ้า​สถิต​อยู่​ใน​พวก​ท่าน?” ในที่นี้อัครทูตเปาโลเน้นย้ำว่าคุณเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในคุณ

แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่น่ายำเกรงและอัศจรรย์ที่สถิตอยู่ในตัวคุณคือใคร? พระองค์เป็นผู้ลำเลียงการทรงสถิตและพระพรของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิมพระองค์ถูกเรียกว่า “ทูต​สวรรค์​ที่​อยู่​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​องค์” (อิสยาห์ 63:9) พระองค์เป็นผู้ที่สำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในทุกที่ที่พระเจ้าต้องการ ลองนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลที่น่ายำเกรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของความเป็นพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในคุณ! นั่นทำให้คุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ นั่นคือสำนักงานใหญ่ของพระเจ้า! ฮาเลลูยา!

นี่หมายความว่าในชีวิตของคุณมีแต่พระสิริและความเป็นเลิศเท่านั้น เพราะว่าพระคริสต์ในตัวคุณคือความหวังแห่งพระสิริ นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคุณหมายถึงพระสิริ ความเป็นเลิศ ความแข็งแกร่ง ชัยชนะ ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง และพระพรในชีวิตของคุณ! จงกล่าวยืนยันสิ่งนี้เสมอ เพราะว่าฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าทำงานผ่านความรู้และการกล่าวยืนยัน จงพูดออกเสียงบ่อยๆ ว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในตัวฉัน พระองค์ทำให้ทุกเส้นใยในชีวิตของฉันมีชีวิต พระองค์คือชีวิตของฉันและทุกสิ่งที่ฉันจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างชื่นชมยินดีเสมอและทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของฉันสำเร็จอย่างเปี่ยมไปด้วยพระสิริ ฮาเลลูยา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแค่มาหาคุณเหมือนกับที่พระองค์ทำกับประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม พระองค์เสด็จเข้ามาในตัวคุณเพื่อทำให้คุณเป็นสำนักงานใหญ่ของการปฏิบัติการของพระองค์ในแผ่นดินโลก พระองค์สถิตอยู่ในตัวคุณด้วยพระสิริ พระบารมี การครอบครอง พระปัญญา และความแข็งแกร่งทั้งหมด และพระองค์อวยพระพรทุกสิ่งและทุกคนรอบตัวคุณผ่านทางคุณ นั่นคือพระองค์ทรงสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าในแผ่นดินโลกและในหัวใจของมนุษย์ พระองค์สามารถสำแดงความรักของพระองค์ผ่านทางคุณได้ เพราะว่าคุณเป็นส่วนขยายของพระองค์ในแผ่นดินโลก คุณได้รับการยกย่องจากพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ (1 โครินธ์ 6:17) สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป!

คำอธิษฐาน

สาธุการพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ในตัวข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นสำนักงานใหญ่แห่งการปฏิบัติงานของพระองค์ในแผ่นดินโลก ข้าพระองค์ตระหนักและฉวยโอกาสจากการทรงสถิตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริของพระองค์ในตัวข้าพระองค์และป่าวประกาศว่าข้าพระองค์ทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระคริสต์ สำแดงพระสิริ พระปัญญา และความเป็นเลิศแห่งความเป็นพระเจ้า เกิดผลแห่งความชอบธรรม ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:1 โครินธ์ 6:17; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed