อังคาร ที่ 18 เมษายน 2017
สำคัญว่าคุณมองเห็นอะไร
It Matters What You See

“ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์” (1 ยอห์น 3:1)

    ข้อพระคำตอนต้นเริ่มต้นด้วยคำว่า “ลองคิดดู” ซึ่งหมายความว่า “มองดู!” คำเดียวกันที่ใช้ใน 2 โครินธ์ 5:17 ซึ่งกล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” ตอนนี้คุณอยู่ในพระคริสต์ คุณควรที่จะ “มองเห็น” ว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่แล้ว ถ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็น นั่นหมายความว่าคุณกำลังมองสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ คุณไม่ควรจะมองเห็น “ตัวคุณ” ที่เก่า อ่อนแอ ยากจน และลำบาก คนนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว คุณจะต้องมองดูตัวคุณเองใหม่

คำว่า “มองเห็น” เป็นคนที่เหมือนกับคำในภาษาฮีบรูว่า “chazah” ในพระคัมภีร์เดิม ซึ่งมีความหมายว่ามองเห็นในมุมมองฝ่ายวิญญาณ มองเห็นด้วยตาของ
พระวิญญาณ พระองค์ต้องการให้คุณ “มองเห็น” ว่าคุณชอบธรรม รุ่งเรือง และดี มองเห็นว่าพระเจ้าได้ประทานความรักแก่คุณ และยอมรับคุณ มองเห็นว่าพระองค์ได้มีชัยเหนือโลกนี้เพื่อคุณ และประทานสันติสุขแก่คุณ พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 14:27 ว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย”

เป็นเหตุผลเดียวกับที่อาจารย์เปาโล เขียนไว้ในฟีลิปปี 4:6-7 ผ่านทางพระวิญญาณว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ใน
พระเยซูคริสต์” พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่แล้ว จงมองดูและเดินในแสงสว่างของสิ่งที่คุณเป็นในพระองค์ และทั้งหมดที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณและได้ทำเพื่อคุณ

พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่แท้จริง ภายใต้แสงสว่างนั้น จงมองเห็นว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า รัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ และการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ มองเห็นว่าพระองค์อยู่ในคุณ และในทุกที่ที่คุณไป ที่จะรักและนำคุณให้มีชัยชนะในชีวิต

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระสิริของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทำให้ข้าพเจ้ากล้าหาญและครบบริบูรณ์ พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทำให้ข้าพเจ้าดีเลิศในทุกสิ่ง! ข้าพเจ้ามีชัยชนะเสมอผ่านทางพระคำและโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ายินดีเพราะว่าในพระคริสต์นั้น ข้าพเจ้ามองเห็นความรอด ความสมบูรณ์ การรักษา ความก้าวหน้า และชัยชนะของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 15:5-6; 2 โครินธ์ 4:17-18


Comments are closed