พฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2014

สำคัญว่าคุณมองเห็นอย่างไร
It Matters How You See

“เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

    ในฐานะผู้ที่บังเกิดใหม่ เป็นสิ่งสำคัญว่าคุณมองเห็นอย่างไร พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเห็นหรือสังเกตสถานการณ์เหมือนคนทั่วไป ดังนั้น พระองค์จึงสั่งเราไว้ใน 2 โครินธ์ 4:18 ให้เห็นในสิ่งที่มองไม่เห็น จำเป็นต้องมีการเจิมที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อดาวิดถูกส่งไปยังสนามรบโดยพ่อของเขาเพื่อเยี่ยมเยียนพี่ชายของเขา เขาได้ยินโกลิอัท ยอดนักรบชาวฟิลิสเตียกำลังเยาะเย้ยชนชาติอิสราเอล เขาจึงถามทหารว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่สามารถเอาชนะยักษ์ตนนั้นได้

อย่างไรก็ดี พี่ชายคนโตของเขาเอลีอับ ตำหนิเขาอย่างรุนแรงและพยายามให้ดาวิดหยุดพูด พยายามบอกให้เขากลับบ้าน (1 ซามูเอล 17:28) เอลีอับไม่สามารถมองเห็นโลกฝ่ายวิญญาณได้ เขาไม่เข้าใจว่ามีการเจิมในชีวิตของดาวิด เขาไม่สามารถเห็นอนาคตที่พระเจ้าจะทำให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล

เป็นไปได้ที่จะมองดูเด็กและรู้ถึงอนาคตของเด็กคนนั้น จะต้องมีการเจิมเพื่อทำเช่นนั้นได้ จะต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ในการเดินกับพระวิญญาณเพื่อที่จะรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น เมื่อพระเยซูถูกนำไปที่พระวิหารเมื่อตอนที่พระองค์ทรงเป็นทารกนั้น สิเมโอนและอันนา ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า แลดูพระองค์ และตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะไม่ดูถูกคนอื่นหรือปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างดูหมิ่นเหยียดหยาม เขาจะมองเห็นอนาคตของคนเหล่านั้นและปฏิบัติต่อเขาด้วยความรัก

เรียนรู้จักที่จะมองดูผู้อื่นผ่านสายตาฝ่ายวิญญาณของคุณ สิ่งนี้สามารถเป็นไปได้โดยการอธิษฐาน และชื่นชมยินดีในพระคริสต์สำหรับพวกเขา ไม่นาน พระองค์จะทรงสำแดงให้คุณเห็นถึงอนาคตของพวกเขา “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผู้คน รวมถึงเด็กเล็กๆ และสำหรับที่ทรงประทานฤทธิ์เดชแก่ข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ที่จะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพวกเขา และปฏิบัติหน้าที่ของข้าพระองค์ในการช่วยให้พวกเขาค้นพบและทำให้น้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเขาสำเร็จในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7; โรม 1:17


Comments are closed