อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2013

สายพันธุ์พิเศษ
A Special Breed

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    คริสเตียนเป็นสายพันธุ์พิเศษ อยู่ในระดับพิเศษ คือระดับของพระเจ้า เขาคือผู้รับเอาธรรมชาติพระเจ้า นั่นหมายความว่าเป็นผู้ร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อเขาพูดอะไร ยกตัวอย่างเช่น คริสเตียนไม่ควรที่จะเจ็บป่วย มันก็จะกลายเป็นความจริง คุณมีชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ คุณเกิดจากเชื้อสายที่ไม่สามารถทำลายได้ของพระเจ้า คือพระคำของพระองค์ (1 เปโตร 1:23) ดังนั้น ชีวิตภายในคุณไม่สามารถถูกทำให้เสียไปโดยความเจ็บป่วย โรคภัย หรือความตายได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีความจริงนี้ ยังคงมีหลายคนที่เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติที่คริสเตียนจะเจ็บป่วย แต่นั้นไม่ตรงตามสิ่งที่พระคำสอนไว้ ในมาระโก 16:17-18 พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคริสเตียนว่า “มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” จะสามารถมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกหรือไม่?

สังเกตุข้อที่ขีดเส้นใต้ไว้ พระองค์ทรงตรัสว่าถ้าพวกเขา (คริสเตียน-ผู้เชื่อ) กินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา! คุณไม่ได้รวมอยู่ในคนเหล่านั้นที่สามารถ “ติดเชื้อ” โดยสิ่งต่างๆ ! พระเยซูตรัสเช่นนั้น และถ้าพระองค์ทรงตรัส มันก็เป็นความจริง ไม่มีการติดเชื้อใดที่สามารถมีอำนาจเหนือคุณได้ แม้นี่ไม่เคยเป็นประสบการณ์ของคุณนั่นไม่สำคัญ พระคำของพระเยซูเป็นความจริง ภาวนาพระคำนี้จนกระทั่งกลายเป็นแนวความคิดประสบการณ์ของคุณ

คุณมี “ความไม่ธรรมดา” นั่นหมายความว่ามีเอกลักษณ์พิเศษ นั่นคือมีเพียงหนึ่งเดียว ยากอบ 1:18 กล่าวว่า “โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” โดยการเป็น “ผลแรก” ของการทรงสร้างของพระเจ้าหมายความว่าคุณคือสิ่งแรกและดีที่สุดในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง คุณเป็นสิ่งที่สำคัญและระดับที่ดีที่สุดในทุกทาง คุณคือพระสิริของพระองค์ พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างคุณให้อยู่ภายใต้มารร้าย ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความผิดปกติ ความเจ็บป่วย และการเสื่อมสลาย พระองค์ทรงสร้างคุณให้เหนือกว่ามารซาตาน! พระองค์ทรงสร้างคุณเพื่อพระสิริ ความงดงาม และความยอดเยี่ยม ดังนั้น จงปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระองค์ในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานชีวิตและธรรมชาติของพระองค์แก่ข้าพระองค์ คือชีวิตแห่งพระสิริ การครอบครองและความยอดเยี่ยม เป็นอิสระจากความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำร้ายข้าพระองค์ได้ เพราะว่าร่างกายของข้าพระองค์ได้รับการชำระและรักษาไว้จากความชั่วร้ายทุกอย่าง ข้าพระองค์เดินในความจริงนี้ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed