พุธที่ 28 สิงหาคม 2013

“สัมผัส” ของความเชื่อ
The “Touch” Of Faith

“พระเยซูจึงตรัสถามว่า “ใครได้ถูกต้องเรา” เมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยังทรงถามอีกหรือว่า `ใครได้ถูกต้องเรา’ (ลูกา 8:45)

    ลูกา 8:43-48 บอกถึงเรื่องราวของหญิงที่โลหิตตก ผู้ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานมาถึงสิบสองปี พยายามเบียดเสียดฝูงชนเพื่อไปถึงพระเยซู เธอพูดกับตัวเองว่า “ถ้าฉันได้แตะต้องชายฉลองของพระองค์ ฉันก็จะหายเป็นปกติ” เธอก็ไป “แตะต้อง” ชายฉลองของพระเยซู และได้รับการรักษาในทันที นี่ไม่ใช่การสัมผัสทั่วไป แต่คือ “สัมผัส” ของความเชื่อ เพราะว่าพระเยซูทรงรู้สึกถึงการสัมผัสได้ จนกระทั่งพระองค์ต้องถามว่า “ใครได้ถูกต้องเรา?”

สาวกของพระองค์ต้องการให้พระองค์ไม่สนใจจึงกล่าวว่า “อาจารย์เจ้าข้า ก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยังทรงถามอีกหรือว่า `ใครได้ถูกต้องเรา’” (ลูกา 8:45) ไม่ พระเจ้าไม่ทรงเมินเฉยกับการ “สัมผัส” ของความเชื่อ ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงยืนกราน “มีผู้หนึ่งได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู้สึกว่าฤทธิ์ได้ซ่านออกจากตัวเรา” (ลูกา 8:46) หญิงคนนั้นเมื่อรู้ว่าเธอได้รับการอัศจรรรย์ ก็มาก้มกราบที่พระบาทของพระเยซู และบอกถึงจุดประสงค์ที่เธอแตะต้องพระองค์ เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ความเชื่อของเธอ พระเยซูตรัสกับเธอว่า “…ลูกสาวเอ๋ย จงมีกำลังใจเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายโรคแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด” (ลูกา 8:48) พระเยซูได้บอกว่าการ “สัมผัส” โดยความเชื่อของเธอได้ทำให้เธอได้รับการรักษาเป็นปกติ

เช่นเดียวกัน คุณสามารถ “สัมผัส” พระเยซูได้ในวันนี้และได้รับการอัศจรรย์ คุณจะสัมผัสพระองค์วันนี้อย่างไร? ก็โดยผ่านทางพระคำ เมื่อวิญญาณของคุณได้สัมผัสกับพระคำ ถ้าพระคำของพระเจ้าสามารถ “สัมผัส” คุณได้ ก็จะเหมือนกับว่าพระเยซูได้สัมผัสคุณ การแตะต้องนี้เกินกว่าความรู้สึก เพราะว่าเป็นการสัมผัสด้วยวิญญาณของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าด้วยใจ (วิญญาณ) มนุษย์ก็เชื่อเข้าสู่ความชอบธรรม (โรม 10:10) คุณเชื่อด้วยวิญญาณของคุณ

เมื่อคุณเชื่อพระคำของพระเจ้า และตอบสนองตามความเชื่อของคุณ นั่นคือการ “สัมผัส” ด้วยวิญญาณของคุณ ในนาทีนั้น คุณได้มีการเชื่อมต่อกับฤทธิ์เดชของพระเจ้า ฤทธิ์เดชจะทำงานเมื่อคุณเชื่อด้วยวิญญาณและปฏิบัติตามนั้น นั่นคือความเชื่อ คือการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า ให้พระคำ “สัมผัส” คุณในวันนี้ และตอบสนองโดยความเชื่อจากวิญญาณของคุณเพื่อได้รับการอัศจรรย์ที่คุณต้องการ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ใส่ความเชื่อแก่ข้าพระองค์ผ่านทางข่าวประเสริฐ เมื่อข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ ความเชื่อของข้าพระองค์เพิ่มขึ้น และเมื่อข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระคำ พระคำก็มีชัยชนะและเข้มแข็งขึ้น ข้าพระองค์มีชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งชัยชนะ การครอบครอง และความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1; มาระโก 5:25-34


Comments are closed