เสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2014

สันติสุข – ฤทธิ์เดชเหนือวิกฤติ
Peace—Power Over Crises

“เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)

    พระดำรัสของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นบ่งบอกว่าโลกนี้ให้สันติสุขในระดับหนึ่ง แต่สันติสุขที่พระเยซูประทานให้แก่คุณนั้นแตกต่างจากสันติสุขที่โลกนี้ให้ ยกตัวอย่างเช่น โลกนี้ผ่านการรักษาทางวิทยาศาสตร์ ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด แต่พระเจ้าคือผู้รักษาเพียงผู้เดียว ไม่เพียงแต่พระองค์รักษาเท่านั้น แต่พระองค์ทำให้คุณสมบูรณ์

ในโลกทุกวันนี้ หลายคนแสวงหาสันติสุขจากเพื่อนบ้านของเขา รัฐบาล และจากทุกที่ยกเว้นจากพระเจ้า แต่พระองค์เป็นเพียงผู้เดียวที่จะประทานสันติสุขที่มนุษย์ต้องการอย่างแท้จริง สันติสุขนั้นคือฤทธิ์เดชเหนือวิกฤต หมายความว่า ท่ามกลางพายุ ปัญหา และความยากลำบากมากมายในชีวิต คุณไม่หวั่นไหว แต่เต็มล้นด้วยความยินดีและความสุข

มนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายในโลกนี้ เขาต้องการพระเจ้า ชีวิตจะมีคุณค่าและน่าตื่นเต้นเมื่อคุณค้นพบว่าพระคริสต์คือทั้งหมดที่คุณต้องการ พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราช (อิสยาห์ 9:6) สันติสุขที่พระองค์ประทานให้แก่คุณอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ (ฟิลิปปี 4:7) มาพร้อมกับพระคุณที่ไม่ธรรมดา สำหรับความยอดเยี่ยม การรักษา และการพักผ่อน มาจากต้นกำเนิดในภาษาฮีบรูของคำว่า “ชาโลม” ซึ่งหมายถึงความสมบูรณ์แห่งความรอด ดังนั้นเมื่อคุณเรียกพระเจ้าว่า “เยโฮวาห์ ชาโลม” คุณกำลังพูดว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นศูนย์รวมแห่งสันติสุขของคุณ การพักสงบ และที่พักอาศัยของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนในชีวิต หรือถูกความยากลำบากถาโถมใส่ พระคริสต์คือฤทธิ์เดชเหนือวิกฤตของคุณ! พระองค์ประทานสันติสุขมากมายให้แก่คุณจนไม่เหลือที่ไว้สำหรับความกลัว ไม่สำคัญว่าความวุ่นวาย ความทุกข์ และปัญหาในโลกนี้มีอะไรบ้าง จงปฏิเสธที่จะกลัว เพราะว่าผู้สร้างโลกนี้ทรงรักและห่วงใยคุณ (1 เปโตร 5:7) ปีกแห่งการปกป้องที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือคุณ ให้สันติสุขของพระองค์ปกครองในใจของคุณ และไม่ต้องกังวลสำหรับสิ่งใดเลย

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงชำระข้าพระองค์โดยความเชื่อ และประทานสันติสุขแก่ข้าพระองค์ด้วยความรุ่งเรือง และการพักสงบ ผ่านทางพระคริสต์ สันติสุขนี้ปกป้องจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ซาบซึ้งพระคุณของพระองค์ในข้าพระองค์สำหรับความยอดเยี่ยม และความรักอันไม่สิ้นสุดสำหรับข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจสำหรับชีวิตแห่งความรุ่งเรือง และชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:10; 1 เปโตร 5:7


Comments are closed