ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2015

สอนโดยการเจิม
Taught By The Anointing

“และท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านทุกคนก็มีความรู้” (1 ยอห์น 2:20)

    ในฐานะคริสเตียน ถ้าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว และการเจิมอยู่เหนือชีวิตของคุณ มีการ “เจิมด้วยน้ำมัน” อยู่บนคุณ คำว่า “เจิมด้วยน้ำมัน” ก็เหมือนกับการเจิม 1 ยอห์น 2:27 กล่าวว่า “และฝ่ายท่านทั้งหลาย การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระองค์อย่างนั้น” พระคำบอกว่าการเจิมสอนคุณ

นี่หมายความว่าไม่ว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในฐานะลูกของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือในการงาน สุขภาพ ครอบครัว หรือเรื่องใดก็ตาม การเจิมสามารถสอนคุณว่าควรทำสิ่งใด ถ้าคุณฟังพระเจ้าในใจของคุณ คุณจะได้ยินเสียงของพระองค์! คุณจะได้ยินพระองค์บอกให้คุณทำอะไร เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยและความปรารถนาของพระองค์ที่จะนำคุณจากพระสิริสู่พระสิริ บนเส้นทางแห่งชัยชนะ!

อิสยาห์ 30:21 กล่าวว่า “และเมื่อเจ้าหันไปทางขวา หรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยินวจนะข้างหลังเจ้า ว่า “นี่เป็นหนทาง จงเดินในทางนี้”” ไม่ควรมีลูกคนใดของพระเจ้าที่เดินในความมืดหรือความสับสนในชีวิต คุณไม่ควรจะอยู่ในทางแยก มีการเจิมอยู่เหนือคุณ คุณไม่ควรตัดสินใจและลงทุนในชีวิตที่ผิดพลาดอีกต่อไป เพราะว่าคุณมี “ครู” อยู่ภายในคุณ ผู้ที่เจิมความคิดของคุณให้คิดอย่างยอดเยี่ยมเพื่อที่คุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีและด้วยความชาญฉลาด

อ่าน 1 ยอห์น 2:27 อีกครั้ง การเจิมสอนคุณในทุกสิ่ง ไม่ใช่บางสิ่ง พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณสามารถรู้วิธีการดูแลครอบครัวของคุณ การงานของคุณ ธุรกิจของคุณ การเงินของคุณ การเรียน และทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับชีวิต ตระหนักอยู่เสมอว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป คุณได้รับการเจิมจากพระเจ้า “ผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:21) การเจิมของพระวิญญาณในชีวิตของคุณทำให้ชีวิตของคุณเหนือธรรมชาติ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลกระทบจากพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ โดยการเจิมซึ่งข้าพระองค์ได้รับและอยู่ภายในข้าพระองค์ ทุ่งนาที่เกิดผลของข้าพระองค์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นป่า และชีวิตของข้าพระองค์เป็นสง่าราศีทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 12:9; เศฟันยาห์ 3:17; เอเฟซัส 6:10


Comments are closed