พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2018
สวรรค์ได้เปิดแล้ว
The Heavens Are Already Open

“แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ฟีลิปปี 3:20)

    คนมากมายทั่วโลกเชื่อในความคิดเรื่องการเปิดสวรรค์ อธิษฐานอยู่เสมอให้พระเจ้าเปิดสวรรค์ เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถาม สวรรค์ปิดลงตั้งแต่เมื่อไหร่? ความคิดเรื่องการเปิดสวรรค์เกิดจากการตีความผิดจาก มาลาคี 3:10 พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวว่า “พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่”

คำกล่าวที่ว่า “หน้าต่าง” หรือ “ประตูเขื่อนของสวรรค์” มันเป็นเพียงภาพพจน์ที่ใช้เปรียบเทียบ ถ้ามันหมายความตามตัวอักษรจริง ก็จะเกิดคำถามว่า แล้วหน้าต่างนั้นอยู่ที่ไหน? เหมือนที่เราอ่านในปฐมกาล 28:12 เกี่ยวกับยาโคบ พระคัมภีร์กล่าวว่าเขานอนหลับแล้วฝัน “เขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลก ยอดถึงฟ้าสวรรค์ ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้น”

บันไดของยาโคบคือพระคริสต์ เป็นภาพพจน์เล็งถึงพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ทุกสิ่งในสวรรค์และในโลกคืนดีกับพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” (ยอห์น 1:17) พระองค์เองตรัสว่า “แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์” (ยอห์น 1:51) พระองค์คือบันไดนั้น

พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว หมายความว่าสวรรค์ได้เปิดแล้ว คุณไม่ต้องอธิษฐานหรือคาดหวังให้สวรรค์เปิด คุณได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว เป็นพลเมืองสวรรค์ที่อยู่โลก “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูลในสวรรค์ก็ดี บนแผ่นดินโลกก็ดี มาจากคำว่าพระบิดานี้)” (เอเฟซัส 3:14-15) มันเป็นครอบครัวใหญ่มาก และคุณอยู่ในครอบครัวนั้นแล้วในเวลานี้

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการที่ได้เป็นพลเมืองสวรรค์ ที่ซึ่งไม่มีความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ ปัญหาและความยากจน ข้าพระองค์ได้นั่งกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน สูงยิ่งเหนือเทพผู้ครอง ศักดิเทพ อิทธิเทพ เทพอาณาจักร และเหนือทุกนามที่เอ่ยขึ้น ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกแห่งอนาคตที่จะมาถึงในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:1-2; เอเฟซัส 2:5-6


Comments are closed