อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2019
สวมมงกุฎด้วยพระสิริและเกียรติ
Crowned With Glory And Honour

พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี (โคโลสี 1:27)

    หลายคนคิดว่าความเชื่อของคริสเตียนทำให้เรากลับคืนสู่สิ่งที่อาดัมและเอวาเคยเป็นหรือเคยมีในสวนเอเดน แต่นั่นไม่จริง สิ่งที่เรามีนั้นเป็นพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก (2 โครินธ์ 3:10) ในการบังเกิดใหม่คุณไม่ได้เกิดตามอย่างอาดัมคนแรก แต่ตามอย่างอาดัมคนที่สองและคนสุดท้ายคือพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “มนุษย์คนแรก คืออาดัม จึงเป็นผู้มีชีวิต แต่อาดัมคนสุดท้าย นั่นคือพระคริสต์ นั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิต” (1 โครินธ์ 15:45 NLT)

ฉันต้องการให้คุณสังเกตเรื่องเวลาใน โรม 8:30 อย่างรอบคอบในขณะที่ครั้งนี้เราอ่านจากฉบับ Weymouth New Testament “และคนที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงเรียก และคนที่พระองค์ได้ทรงเรียก พระองค์ก็ได้ป่าวประกาศว่าเป็นอิสระจากความผิด และคนที่พระองค์ได้ป่าวประกาศว่าเป็นอิสระจากความผิด พระองค์ได้ทรงสวมพระสิริเป็นมงกุฎให้ด้วย” ที่นี่เราชี้ถึงความเป็นจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการทรงสร้างใหม่ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของงานแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์ หนึ่งในสิ่งนั้นคือคุณได้รับการสวมพระสิริเป็นมงกุฎ นั่นหมายความว่าคุณได้ถูกนำเข้าไปสู่ชีวิตแห่งความงดงามและความเป็นเลิศ

ยิ่งกว่านั้นใน 1 เปโตร 5:10 เราอ่านว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกคุณให้เข้าสู่พระสิรินิรันดร์ของพระองค์เองในพระเยซูคริสต์ ความจริงเดียวกันนี้ได้ถูกเน้นไว้ใน 2 เปโตร 1:3 “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” คุณได้รับการยกขึ้นสู่พระสิริ ไม่ใช่ด้วยพระสิริที่น้อยกว่า แต่ด้วยพระสิริเดียวกันกับที่อยู่บนพระเยซู พระองค์ตรัสในยอห์น 17:22 ว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา”

บางคนกล่าวว่า “แต่พระคัมภีร์พูดไว้ในโรม 3:23 ไม่ใช่หรือว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า?” นั่นคือก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมา มนุษย์ทุกคนได้ถูกแยกออกจากพระสิริของพระเจ้าเนื่องจากความบาป แต่ผ่านทางความตายของพระองค์ พระเยซูได้ทรงตรึงบาปไว้ที่ไม้กางเขนและนำเราเข้าไปสู่พระสิริ ไม่ใช่พระสิริที่อาดัมและเอวามี แต่เป็นพระสิริของพระองค์เอง พระองค์ทรงยกคุณขึ้นสู่พระสิริร่วมกับพระองค์เอง

ด้วยการอ้างถึงพระเยซู ฮีบรู 2: 9 บอกเราว่าพระเจ้าได้สวมมงกุฎให้กับพระองค์ด้วยพระสิริและเกียรติ หลังจากนั้นใน 1 ยอห์น 4:17 เราได้อ่านว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ สาธุการแด่พระเจ้า! คุณได้รับการสวมพระสิริและเกียรติเป็นมงกุฎเหมือนพระเยซู ชีวิตของคุณไม่ได้มีไว้เพื่อตำหนิ แต่เพื่อพระสิริ ความงดงาม ความเป็นเลิศ และเกียรติ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ชีวิตของฉันยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยพระสิริ ฉันได้รับการสวมมงกุฎด้วยความชอบธรรมและเกียรติ และความปิติยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นผ่านทางฉัน พระคริสต์ได้รับการยกย่องในฉันในวันนี้และตลอดไป ชีวิตของฉันมีไว้เพื่อพระสิริของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม1 เปโตร 5:10; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed