พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2013

สร้างอนาคตแห่งชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองของคุณ
Creating Your Victorious And Prosperous Future

“…ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย ดูเถิด เราเอาเหล็กบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัว จงดูเรือด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป เรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหน เช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใด และลิ้นนั้นก็เป็นไฟ เป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเรา เป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมลทินไป ทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้…” (ยากอบ 3:2-6)

    หลายคนพร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อที่จะพบกับวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขา โดยไม่รู้สึกตัวว่าการแก้ปัญหานั้นอยู่ใกล้พวกเขาเพียงนิดเดียว คืออยู่ในปากของพวกเขา ถ้าคุณสามารถควบคุมคำพูดที่ออกมาจากปากของคุณได้ คุณก็สามารถกำหนดเส้นทางสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะในพระเยซูคริสต์ได้

ถ้าคุณเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนไม่สามารถเอาชนะได้ ถ้อยคำของพระเยซูในมาระโก 11:23 คือทางออกที่คุณต้องการ พระคำกล่าวว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัย แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ” นึกถึงลิ้นที่ถูกกล่าวไว้ในข้อพระคำภีร์ตอนต้นว่าถูกเรียกว่าเป็นไฟ นั่นหมายความว่าโดยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ คุณสามารถทำให้สิ่งผิดปกติทั้งหมดเผาไหม้ไปได้ ทุกสิ่งในชีวิตของคุณและในอนาคตของคุณที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น คริสเตียนคนใดที่มีชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยความขาดแคลน เขาคนนั้นกำลังเก็บเกี่ยวคำสารภาพแง่ลบของเขาเอง อย่างไรก็ดี เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้โดยเริ่มต้นที่จะพูดในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม ประกาศความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ในพระคริสต์

ถ้อยคำของคุณปกครองชีวิตของคุณ สุภาษิต 18:20 กล่าวว่า “ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขา เขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตน” ไม่มีอะไรที่จะชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้ว! ความรับผิดชอบเป็นของคุณในการสร้างชัยชนะ ความรุ่งเรือง และชีวิตที่น่าตื่นเต้นของคุณเอง จากพระสิริสู่พระสิริโดยการพูดถ้อยคำแห่งการสร้างของความเชื่อ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    วันนี้พระคำแห่งความเชื่ออยู่ในใจและในปากของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากล่าวพระคำนี้ออกไป ภูเขาได้ถูกเลื่อนออกไป เนินเขาถูกทำให้ราบเรียบ และทางที่คดเคี้ยวนั้นถูกทำให้ตรงสำหรับข้าพเจ้า ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตภายในข้าพเจ้า และโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายใน และผ่านข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ากำลังสร้างชีวิตแห่งชัยชนะและความรุ่งเรือง จากพระสิริสู่พระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 12:35-37; โยบ 22:28


Comments are closed