ศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2017
สร้างอนาคตที่คุณปรารถนา
Create The Future You Desire

“อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)

    พระเยซูได้กล่าวไว้ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านว่า “มีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืช…” (ลูกา 8:5) และในข้อที่สิบเอ็ด พระองค์ได้อธิบายว่าเมล็ดที่ถูกหว่านนั้นคือพระคำของพระเจ้า เพื่อให้เราทราบว่าพระคำคือเมล็ด และสิ่งที่คุณหว่านคือสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยว ถ้าคุณหว่านถ้อยคำที่ถูกต้องในชีวิตของคุณและในอนาคต เมล็ดนั้นก็จะทำให้ได้รับการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง

คำพูดของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญ กำหนดชีวิตของคุณในทิศทางของพระเจ้าที่มีสำหรับคุณด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง พระเยซูตรัสว่าคุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด (มาระโก 11:23) คุณไม่สามารถพูดแต่สิ่งที่เป็นแง่ลบและคาดหวังว่าจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย” ลิ้นที่ดีนั้นคือลิ้นที่พูดชีวิต สุขภาพ ความชอบธรรม และความอุดมสมบูรณ์

อีกด้านหนึ่ง การตลบตะแลงหมายถึงความคดโกง ไม่สม่ำเสมอ และเป็นถ้อยคำที่ทำลายวิญญาณของมนุษย์ หลายคนทำให้วิญญาณของพวกเขาบอบช้ำโดยไม่รู้ตัวเมื่อพวกเขาพูดถ้อยคำที่ไม่ตรงตามข่าวประเสริฐ นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องพูดอย่างถูกต้องอยู่เสมอ พูดพระคำแห่งพระพรของพระเจ้าออกไปและทำให้ตัวของคุณเองอยู่ในชีวิตของพระเจ้า

ชีวิตของคุณไปตามทิศทางตามคำพูดของคุณ ถ้าถ้อยคำของคุณเต็มไปด้วยความยอดเยี่ยม ชีวิตของคุณก็จะยอดเยี่ยมด้วย ชีวิตของคุณในวันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นผลของถ้อยคำทั้งหมดที่คุณได้เคยพูดไว้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือลบ สร้างอนาคตที่คุณปรารถนา! พูดแต่ถ้อยคำที่ตรงตามชีวิตแห่งพระสิริของความชอบธรรม สันติสุข สุขภาพ ความมั่งคั่ง และความยินดีที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับคุณในพระเยซูคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สวยงามและสูงส่งในพระคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นการสำแดงของพระเจ้าในพระสิริ พระคุณ สติปัญญา และความชอบธรรม พระคำของพระเจ้าทำให้เกิดชีวิตในข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเดินในชัยชนะเสมอ และดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 18:21; ยากอบ 3:2; โคโลสี 4:6


Comments are closed