เสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016

สร้างวิญญาณของคุณโดยการพูดภาษาแปลกๆ
Build Your Spirit By Speaking In Tongues

“ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้น ก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว…” (1 โครินธ์ 14:4)

    ในการที่คุณจะมีประสบการณ์กับการเติบโตฝ่ายวิญญาณ คุณจะต้องพูดภาษาแปลกๆ อย่างสม่ำเสมอ การอธิษฐานในภาษาแปลกๆ เป็นวิธีที่ได้ผลในการสื่อสารทางฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้า เป็นการสื่อสารที่สูงกว่าความคิดหรือสติปัญญาตามธรรมชาติ (1 โครินธ์ 14:14) คุณถูกเร้าใจเมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ การเจิมสูงขึ้นเหมือนธารน้ำในวิญญาณของคุณ การเจิมนั้นทำงานในความคิดของคุณเพื่อที่ทำให้คุณถูกส่งให้สูงขึ้นในโลกที่เหนือธรรมชาติ

ตามของพระคำตอนต้น คุณทำให้ตนเองเจริญขึ้นเมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ “ทำให้เจริญ” มาจากภาษากรีกคำว่า “oikodomeo” ซึ่งมีความหมายว่าเสริมสร้างหรือสร้างขึ้น เช่นเดียวกับการสร้างตึกหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต แนวความคิดที่ได้ประทานให้แก่เราโดยทางพระวิญญาณของพระเจ้า ผ่านทางอาจารย์เปาโล ใน 1 โครินธ์ 14:4 คือว่าเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆ เราสร้างตัวเองขึ้น เหมือนอาคาร ก้อนอิฐทีละก้อน เหมือนกับการที่คุณสร้างตึก

ในกิจการ 20:32 เปาโลบอกกับพี่น้องชาวเอเฟซัสว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้…” เชื่อมโยงสิ่งนี้กับพระคำตอนต้น ทำให้เรารู้ว่าการพูดภาษาแปลกๆ นั้นทำงานร่วมกับพระคำเพื่อสร้างวิญญาณของคุณ ถ้าคุณต้องการจะเติบโตเข้มแข็งมากขึ้นฝ่ายวิญญาณ ไม่เพียงแต่คุณต้องศึกษาพระคำและฟังพระคำของพระเจ้า คุณควรที่จะพูดภาษาแปลกๆ บ่อยๆ อีกด้วย

นอกจากนั้น เมื่อคุณอธิษฐานในภาษาแปลก คุณยังสร้างความเชื่อของคุณอีกด้วย “แต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้น จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่ และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ยูดา 1:20) การพูดภาษาแปลกๆ นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณ ถ้าคุณบังเกิดใหม่และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว คุณสามารถพูดและควรที่จะพูดภาษาแปลกๆ บ่อยๆ คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงช่วงเวลาการอธิษฐานพิเศษ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม จงพูดภาษาแปลกๆ เพราะนั่นจะเตรียมและโปรแกรมวิญญาณของคุณสำหรับชีวิตแห่งความสำเร็จและการครอบครอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง และวิญญาณของข้าพระองค์ถูกเตรียมไว้เพื่อความสำเร็จ การครอบครอง และชัยชนะ ในขณะที่ข้าพระองค์อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ ข้าพระองค์ถูกยกให้สูงขึ้นในโลกแห่งพระสิริ ถูกเสริมกำลังด้วยความสามารถในการทำการอัศจรรย์ของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:2, 4


Comments are closed