พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2015

สร้างวัฒนธรรมโดยพระคำ
Cultured By The Word

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

    หลายปีมาแล้ว มีประโยคที่หลายคนชอบซึ่งไม่ค่อยลงตัวกับวิญญาณของข้าพเจ้าสักเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น ในการกล่าวถึงบางสิ่งที่เป็นที่นิยม หรือทันสมัย พวกเขาจะกล่าวว่า “ชุดนี้กำลังครอบครอง” หรือ “รถยี่ห้อนี้กำลังครอบครองในตอนนี้” ข้าพเจ้าไม่สามารถยอมรับหรือยอมให้ใครพูดเช่นนั้นรอบตัวข้าพเจ้าได้ เพราะว่าไม่มีอะไร หรือคนไหนที่จะสามารถครอบครองได้ นอกจากพระเยซู และพระองค์ทรงครอบครองผ่านทางข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าคิดแบบนี้เพราะว่าพระคำได้สร้างวัฒนธรรมในความเข้าใจของข้าพเจ้า พระคำของพระเจ้าได้ประทานความคิดที่ไม่ธรรมดาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้ ให้คุณตั้งใจที่จะถูกสร้างวัฒนธรรมโดยพระคำ เป็นบางสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อตัวคุณเอง เดินตามพระคำ เลียนแบบพระเยซู เลียนแบบวิถีชีวิตของพระองค์ ศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตและการรับใช้ของพระองค์ และทำตามอย่างพระองค์

มีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถหล่อหลอมคุณให้เป็นชายหรือหญิงที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คุณเป็น ไม่สำคัญว่าพื้นเพของคุณจะเป็นเช่นไร คุณสามารถถูกสร้างขึ้นโดยพระคำได้ เป็นทางเลือกที่คุณจะต้องตัดสินใจ ข้าพเจ้าอาจไม่รู้ว่าอะไรที่มีอิทธิพลกับคุณบ้าง และทำไมคุณถึงคิดแบบที่คุณคิด แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคำของพระเจ้าสามารถประทานแนวความคิดใหม่ให้แก่คุณได้

ให้พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่คุณจะสามารถมองเห็นทุกสิ่ง ให้พระคำนั้นนำคุณในชีวิตสมรสของคุณ งานรับใช้ การเรียน ธุรกิจ การเงิน และทุกส่วนในชีวิตของคุณ ให้การมองออกไปของคุณในชีวิตนั้นมาจากมุมมองของพระคำพระเจ้า เมื่อคุณยอมให้พระคำของพระเจ้าสร้างวัฒนธรรมขึ้นในวิญญาณของคุณ พระสิริของพระองค์และการจัดเตรียมอย่างล้นเหลือจะเป็นจริงสำหรับคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีในพระคำของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ให้คุณค่ามากกว่าอาหารที่ข้าพระองค์รับประทาน! ความคิดของข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และวิญญาณของข้าพระองค์ถูกกำหนดโดยพระคำของพระองค์เพื่อความยิ่งใหญ่! ข้าพระองค์เป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกดอกออกผล และส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:16; 1 เปโตร 2:21


Comments are closed