วันพุธที่ 10 กรกฎาคม
สร้างพระวิหารของพระองค์
Building His Temple

“เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

     ในพันธสัญญาเดิมมีสถานนมัสการแรกที่โมเสสสร้างขึ้น และต่อมาก็มีสถานนมัสการที่ 2 ที่ซาโลมอนสร้างขึ้น หลังจากนั้นก็มีสถานนมัสการที่ 3 และคราวนี้เฮโรดสร้างขึ้นและก็เป็นพระวิหารที่งดงาม

มาถึงพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าเป็นพระวิหารแรก พระองค์พูดในยอห์น 2:19 อ้างถึงตัวเองว่า “…ทำลายวิหารนี้ เราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน พระวิหารที่ 2 คือคุณ เพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 3:16 “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า…?” หลังจากนั้นพระวิหารที่ 3 คือคริสตจักร

เช่นเดียวกับที่เฮโรดผู้ที่ไม่ใช่คนยิวและคนยิวในสมัยของเขาสร้างพระวิหารที่ 3 ที่งดงามนั้น ก็ต้องใช้ “คนยิว” และ “คนต่างชาติ” ที่เข้ามาในพระคริสต์เพื่อสร้างพระวิหารที่ 3 นั่นคือคริสตจักร เราแต่ละคนมีหน้าที่ในการสร้างพระวิหารที่ 3 ซึ่งก็คือคริสตจักรยุคปัจจุบัน

สำหรับวิญญาณใหม่ทุกดวงที่คุณนำมาถึงพระคริสต์คุณก็กำลังเพิ่มวัสดุในการสร้างพระวิหารนี้ คุณกำลังทำให้บ้านของพระเจ้านั้นงดงาม นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินสนับสนุนและแจกจ่ายพระวจนะแห่งความจริง และการประกาศด้วยวิธีอื่นๆ ของเราทั่วโลก! เรากำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

นี่คืองานสำหรับเราทุกคน เราเป็นเพื่อนร่วมงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการสร้างพระวิหารของพระองค์ “เพราะว่าเราร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้า…” จงยกระดับการรับใช้เพื่อข่าวประเสริฐของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้น อย่าอนุญาตให้สิ่งใดทำให้คุณวอกแวก จงนำความคิดของคุณออกไปจากตัวคุณเอง จงคิดถึงพระองค์ และการขยาย การเจริญเติบโต การแผ่ขยายและอิทธิพลของแผ่นดินของพระองค์มากขึ้น

พระองค์พูดในมัทธิว 6:33 ว่า “…จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้าให้แก่คุณ (2 เปโตร 1:3) ดังนั้นจงโฟกัสพลังงานและความปรารถนาทั้งหมดของคุณในการร่วมกับพระองค์เพื่อสร้างคริสตจักรของพระองค์ ด้วยการแตะต้องและเปลี่ยนแปลงชีวิตทั่วโลก สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ไม่ละอายต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อความรอดสำหรับทุกคนที่เชื่อ ข้าพระองค์ทุ่มเทที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยการนำมนุษย์ออกมาจากความมืดไปสู่เสรีภาพอันเปี่ยมด้วยพระสิริแห่งบุตรของพระเจ้า ข้าพระองค์กำลังเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงหลายๆชีวิตในทุกๆวันเพื่อพระสิริของพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:10; มัทธิว 5:14; มัทธิว 28:19


Comments are closed