อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2015

สร้างนักเรียนจากประเทศต่างๆ!
Making Students Of The Nations!

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ…” (มัทธิว 28:19)

    ในการรับใช้ของเรา เรากำลังสอนพระคำของพระเจ้าทั่วโลกนี้ ใช้สื่อต่างๆ ที่มีเพื่อคนของพระเจ้าจะสามารถค้นพบ และเดินในมรดกของพวกเขาในพระคริสต์ พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขามีอะไร พวกเขาเป็นใคร และฤทธิ์เดชอะไรที่มีสำหรับพวกเขาในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแห่งชัยชนะในโลกนี้ ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเป็นคำสั่งของพระเยซู ที่ให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใจความสำคัญคือว่าพระองค์ต้องการให้เรา “สร้างนักเรียนจากประเทศต่างๆ” สอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิต นี่คือการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่!

คำว่า “ชนทุกชาติ” ในภาษาอังกฤษคือคำว่า “ethnos” ซึ่งหมายความว่ากลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของทนายคือ “ethnos” หรือ “ชนทุกชาติ” ของทนาย ดังนั้นถ้าคุณเป็นทนาย พระเยซูได้ส่งคุณไปสู่โลกนั้น สอนนักเรียนที่เป็นเพื่อนทนายด้วยกัน สอนพวกเขาถึงการดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ว่ากลุ่มหรืออาชีพใดที่คุณอยู่ คุณอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างความแตกต่าง

พระเจ้าได้ใส่ความสมบูรณ์ของพระองค์ไว้ในวิญญาณของคุณ และสติปัญญาของพระองค์มีพร้อมอยู่เพื่อที่จะนำคุณ ในขณะที่คุณนำผู้อื่นสู่ชีวิตที่ดีกว่า คุณคือ “ผู้นำพา” คำตอบของพวกเขา ฮาเลลูยา! นี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องค้นหาในพระคำของพระเจ้า ค้นหาโลกฝ่ายวิญญาณ เพราะว่าคุณได้ถูกเลือกให้เป็นผู้ที่ช่วยคนอื่นให้มองเห็น และดำเนินชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ คุณถูกเรียกให้ช่วยพวกเขาให้มองเห็นว่าจะประสบความสำเร็จในพระเจ้าได้อย่างไร

พระคัมภีร์กล่าวว่า “…เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณ” (สดุดี 74:20) ที่ไหนก็ตามที่แสงของพระเจ้าริบหรี่ นั่นคือที่ซึ่งความชั่วร้ายมีชัย นั่นคือที่ซึ่งวิญญาณชั่วทำงานของพวกมัน แต่เมื่อข่าวประเสริฐไปถึง แสงสว่างก็ไปถึง และคนทั้งหลายก็เริ่มต้นดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ดี จนกว่าแสงของพระเจ้าจะส่องสว่างภายใน “ethnos” ของคุณ “ชนทุกชาติ” ก็ยังคงอยู่ในความทารุณ – เป็นบ้านของความชั่วร้ายและความเกลียดชัง คุณคือผู้สะท้อนพระสิริของพระองค์ในโลกของคุณ แสงสว่างของพระองค์ที่จะต้องส่องสว่างและกำจัดความมืดมิดให้หมดไป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาด้วยข้อความแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และพระคำแห่งความชอบธรรมเป็นเหมือนไฟ ที่ลุกไหม้ในกระดูกของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ากำลังแจกจ่ายแสงสว่างของพระองค์ และสำแดงชีวิตและธรรมชาติของพระคริสต์ในโลกของข้าพเจ้า! ดังนั้น ความมืดและกิจกรรมทั้งปวงของความชั่วร้ายถูกขับไล่ออกไปจาก “ethnos” ของข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้าสะท้อนพระสิริของพระองค์ทุกหนแห่ง! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20; โรม 1:16


Comments are closed