วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2019
สร้างชีวิตของคุณด้วยพระคำ
Build Your Life With The Word

“ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” (1 เปโตร 1:23)

     คริสเตียนเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้น นั่นคือชีวิตแห่งชัยชนะผ่านทางพระคำ ในความเชื่อของคริสเตียนที่แท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อซึ่งทำให้พระองค์พอพระทัย ทุกสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ใจกับพระองค์ผ่านทางพระคำ ดำเนินชีวิตในและโดยพระคำของพระองค์

เมื่อคุณดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าคุณก็ไม่จำเป็นต้องคอยเฝ้าดูชีวิตของคุณว่าคุณเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหรือไม่ ความเชื่อคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย (ฮีบรู 11:6) และความเชื่อคือการปฏิบัติตามพระคำ

พระเยซูเจ้าทรงอธิบายถึงชีวิตและสติปัญญาของผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าให้เราฟัง องค์เจ้านายกล่าวว่า “เขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้าน เขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลา เมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้น มันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคง” (ลูกา 6:48)

มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราอ่านใน ยากอบ 1:22-25 “แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไป และลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน”

เมื่อชีวิตของคุณถูกสร้างขึ้นบนพระคำ คุณจะยืนอย่างแข็งแกร่งและตระหง่านตลอดไปแม้ในท่ามกลางพายุที่รุนแรง จงสร้างชีวิตของคุณด้วยพระคำ พระคำของพระเจ้าจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นโดยที่คุณไม่ต้องดิ้นรน จงระลึกถึงคำพูดของพระเยซูใน มัทธิว 4:19 พระองค์ตรัสว่า“จงตามเรามา และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา”

ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำก็คือติดตาม และพระองค์จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ พระคำจะทำให้คุณมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีชัยชนะ และคุณจะมีประสบการณ์กับความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำที่ทรงพระคุณ ทำให้หยั่งรู้ และสร้างแรงบันดาลใจของพระองค์ซึ่งสร้างข้าพระองค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องและวางข้าพระองค์ไว้บนเส้นทางที่สูงขึ้น ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพันธกิจของพระคำอย่างสมบูรณ์ทั้งในการศึกษาและการใคร่ครวญ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเดินในสุขภาพดี แข็งแรง และชัยชนะ สันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 1:25; กิจการ 20:32


Comments are closed