วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019
สร้างคริสตจักรของพระคริสต์
Building The Church Of Christ

“เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้” (มัทธิว 16:18)

     คริสตจักรมีความสำคัญต่อพระเยซูคริสต์ เอเฟซัส 5:30 กล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์ จากเนื้อหนังของพระองค์ จากกระดูกของพระองค์” คริสตจักรเป็นพระกายของพระองค์ ดังนั้นเมื่อพระองค์พูดว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเรา” พระองค์กำลังพูดถึงพระกายของพระคริสต์ และนั่นคือคุณและฉัน นั่นคือพี่น้องของเราทุกคนทั่วโลก แต่พระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ได้อย่างไรเมื่อพระองค์ไปสวรรค์แล้ว?

พระคัมภีร์กล่าวว่า “และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:11-12) คำว่า “เสริมสร้าง” ในที่นี้คือ “สร้าง” คำเดียวกันสำหรับการสร้างพระกายของพระคริสต์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของพันธกรทั้ง 5 คือการสร้างพระกายของพระคริสต์ พระองค์กำลังสร้างพระกายของพระองค์ผ่านทางเรา

ในขณะที่เราทุกคนทุ่มเทที่จะประกาศนำดวงวิญญาณ นำชายและหญิงที่อยู่ในขอบเขตที่เรารู้จักมาถึงพระคริสต์ เราก็กำลังสร้างโครงสร้างที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า!

จงระลึกว่าเมื่อซาโลมอนกำลังสร้างบ้านให้กับพระเจ้า เขาส่งข้อความถึงฮีรามแล้วพูดว่า “ได้โปรดส่งวัสดุมาให้ฉัน บ้านที่ฉันต้องการสร้างเพื่อพระเจ้านั้นเป็นอาคารที่งดงาม” (อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 5)

ความงดงามของพระกายของพระคริสต์ในทุกวันนี้นั้นยิ่งใหญ่กว่า ฮาเลลูยา ! พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะไม่ให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะทำให้เยรูซาเล็มเป็นคำสรรเสริญในแผ่นดินโลก (อิสยาห์ 62:7) นั่นคือจนกว่าคริสตจักรของพระเยซูคริสต์จะปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดบนพื้นพิภพนี้ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า !

ยิ่งกว่านั้นในฐานะสมาชิกของพระกายนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณก็กำลังถูกสร้างให้แข็งแกร่ง ความเชื่อของคุณกำลังเติบโต คุณกำลังแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละวัน! เขาพูดในกิจการ 20:32 ว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นสมาชิกของพระกายของพระองค์ จากเนื้อหนังของพระองค์ และกระดูกของพระองค์! ความเชื่อของฉันถูกสร้างอย่างแข็งแกร่งเพื่อขับไล่ความยากลำบากของชีวิต และฉันมีชัยอย่างเต็มล้นด้วยพระสิริในวันนี้และตลอดไป องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังสร้างพระกายของพระองค์ผ่านทางฉันโดยการมีส่วนร่วมที่สำคัญของฉันในการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 12:27; 1 ยอห์น 4:4; เอเฟซัส 1:22-23


Comments are closed