ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2017
สรรเสริญพระเจ้าในร่างกายของคุณ
Glorify God In Your Body

“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง” (1 โครินธ์ 6:19)

    ร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นบ้านของพระเจ้า 1 โครินธ์ 6:20 กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน และด้วยจิตวิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า” คุณจะต้องสรรเสริญพระเจ้าในร่างกายของคุณเช่นเดียวกับในวิญญาณของคุณ นี่หมายความว่าคุณไม่ควรที่จะให้ร่างกายของคุณเต็มไปด้วยความบาป ซาตาน ความเจ็บป่วย และโรคร้าย คุณจะต้องกล่าวว่า “ไม่” กับผีร้าย มะเร็ง โรคหืดหอบ โรคลูคีเมีย หรือโรคใดๆ ก็ตาม! ประกาศว่า “ไม่มีการทำงานใดของศัตรูจะเกิดขึ้นในร่างกายของข้าพเจ้าได้ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้า”

ให้เข้าใจว่าถึงแม้ร่างกายของคุณจะเป็นบ้านของพระเจ้า เป็นหน้าที่ของคุณในการให้อาหารแก่ร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี คุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณ โรม 8:13 กล่าวว่า “เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายกิจการของฝ่ายร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้” นี่หมายความว่าคุณจะต้องกำจัดหรือไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องอยู่ในร่างกายของคุณ เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์อธิบายว่าเราจะต้องรายงานทุกสิ่งที่เราทำกับร่างกายของเราให้พระเจ้าฟัง (2 โครินธ์ 5:10)

ไม่สำคัญว่าซาตานจะพยายามทำร้ายและโจมตีร่างกายของคุณมาแล้วเท่าใด บางทีคุณอาจไม่สามารถเดินได้ นี่เป็นเวลาที่จะออกไป! สั่งกำลังให้เกิดขึ้นในขาของคุณในนามของพระเยซู ประกาศว่าคุณแข็งแรงดี ยืนยันอย่างขันแข็งไม่ว่าปัญหาในร่างกายของคุณคืออะไร ผู้ที่สถิตภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ พระสิริของพระเจ้าในวิญญาณของคุณส่งผลกระทบต่อร่างกายของคุณ ทำให้หายจากความเจ็บป่วยและเชื้อโรค ปฏิเสธที่จะยอมให้ปัญหาคงอยู่ในร่างกายของคุณ สั่งการหายดีให้เกิดขึ้นในนามพระเยซู และจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

พระเยซูตรัสว่า “…สิ่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์…” (มัทธิว 18:18) คำว่า “ผูกมัด” ยังมีความหมายว่า “ห้าม” หรือ “ไม่อนุญาต” ดังนั้นไม่ว่าคุณจะห้ามหรือไม่อนุญาตในร่างกายของคุณก็จะถูกห้ามหรือไม่อนุญาตในสวรรค์เช่นเดียวกัน พูดสุขภาพและชีวิตในร่างกายของคุณและให้ตัวคุณเองได้พักผ่อนยามจำเป็น ร่างกายของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อความงดงามและพระสิริ ดังนั้นสรรเสริญพระเจ้าในร่างกายของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นความรับผิดชอบของข้าพระองค์เกี่ยวกับร่างกายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธความเจ็บป่วย โรคร้าย และความอ่อนแอ ข้าพระองค์ได้รับกำลังในร่างกายของข้าพระองค์โดยพระวิญญาณที่สถิตภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตในระดับที่สูงกว่าที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองในความชอบธรรม ผ่านทางพระเยซูคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า!
ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:1; 1 โครินธ์ 3:16-17; โรม 8:10


Comments are closed