อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2012

สรรเสริญพระองค์!
Praise Him!

“ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีอยู่ต่อบุตรของมนุษย์ และให้เขาถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณ และเล่าราชกิจของพระองค์ด้วยร้องเพลงอย่างชื่นบาน” (สดุดี 107:21-22)

เมื่อคุณนับสิ่งที่คุณได้รับตลอดทั้งปี มันไม่ใช่เวลาที่จะมาใคร่ครวญถึงความล้มเหลวและความผิดหวังของวันที่ผ่านมาแล้ว แต่เป็นเวลาที่จะนับถึงพระพรของคุณและสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดี ชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำสำหรับคุณในปีนี้ และเฉลิมฉลองความดีและการงานอันอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ มอบถวายการนมัสการที่แท้จริงเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ ประกาศพระนามของพระองค์ พระองค์ได้ทรงนำคุณผ่านปีแห่งสุขภาพที่ดี ความปลอดภัย ชัยชนะ ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง! ดังนั้นจงสรรเสริญพระองค์ด้วยความตื่นเต้น
บางทีในช่วงปีที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์ที่ยากลำบาก และความท้าทายที่ทำให้คุณรู้สึกหดหู่กับชีวิต บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นถึงความจำเป็นในการสรรเสริญพระเจ้าเนื่องจากความยากลำบากที่คุณได้เผชิญในปีที่ผ่านมา คำแนะนำของข้าพเจ้าสำหรับคุณก็คือ อย่างไรก็ตามจงสรรเสริญพระองค์! ฮาบากุก 3:17-19 กล่าวว่า “แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกเทศก็ขาดไป ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า…”
สังเกตถึงความลึกซึ้งของสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้บันทึกไว้ในตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์ด้านบน ทุกอย่างอาจจะล้มเหลว ทุกอย่างอาจจะถูกทำลาย แต่เขาก็ยังกล่าวว่า “…ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า” นี่คือการตอบสนองในความเชื่อที่คุณควรมี เมื่อสิ่งต่างๆอาจจะดูเหมือนไม่เป็นไปในทางที่ดีสำหรับคุณ อย่าหมดหวัง แต่จงให้ความไว้วางใจของคุณอยู่ที่พระเจ้าโดยการสรรเสริญพระองค์ที่ทรงทำทุกสิ่งดี
ระลึกถึงคำพยานของเปาโลและสิลาส แทนที่จะยึดเอาความกลัวและความหมดหวังในโชคสถานการณ์ที่ไม่ดีของพวกเขา พวกเขาตัดสินใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี (อ่านเรื่องราวในกิจการ 16:23-26) นี่เป็นเวลาสำหรับคุณที่จะสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่คุณไม่เคยทำมาก่อน คุณอาจจะไม่รู้สึกอยากทำเช่นนั้น แต่ให้สรรเสริญพระองค์ เพราะว่านั่นเป็นที่อยู่แห่งชัยชนะ!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยการยกย่อง ความถ่อมใจ และความชื่นชมยินดีในวันนี้! ให้คำสรรเสริญของข้าพระองค์ลอยขึ้นไปยังพระองค์ดั่งเครื่องหอมบูชา เมื่อข้าพระองค์ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ในพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ คำสรรเสริญของพระองค์ โอ พระเจ้า จะอยู่ในปากของข้าพระองค์เรื่อยไป เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่ และได้อวยพระพรและตกแต่งชีวิตของข้าพระองค์ด้วยพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:15; สดุดี 34:1-4


Comments are closed