วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

สมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมตามธรรมชาติ
Perfect And Excellent By Nature

ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากพันธุ์มตะ แต่จากพันธุ์อมตะ คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่ (1 เปโตร 1:23)

เมื่อเราพูดถึงความยอดเยี่ยม มันหมายถึงการเป็นเลิศ การอยู่เหนือและไปไกลกว่านั้น นั่นคือสิ่งที่พิเศษ แต่ก็เป็นแนวความคิดที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่าสามารถวัดได้ในระดับต่างๆ ในชีวิตของคุณ ดังนั้นความยอดเยี่ยมจึงให้ความคิดเรื่องการเจริญเติบโตแก่เราเนื่องจากความสัมพันธ์ของสิ่งนี้ ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้คุณถูกปลุกให้ตื่นขึ้นสู่บุคคลที่คุณเป็น นั่นคือบุคคลที่สมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมตามธรรมชาติ

นี่คือเหตุผลที่เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณจะพบว่าพระองค์ทรงนำทางความคิดของเราไปสู่ความคิดและความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์ นั่นคือธรรมชาติที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา เมื่อคุณได้รับการสอนและถูกปลุกขึ้นให้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงนี้แล้ว คุณก็จะเดินในความสว่างของสิ่งนี้ นี่คือเหตุผลที่เราไม่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความยอดเยี่ยม เราปลดปล่อยสิ่งนี้ออกมา สิ่งนี้อยู่ในองค์ประกอบของการดำรงอยู่ของเรา นั่นคือเป็นแก่นแท้แห่งธรรมชาติของเรา ฮาเลลูยา!

เมื่อผู้คนพูดว่าพวกเขากำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความเป็นเลิศ พวกเขาก็จะไม่บรรลุถึงสิ่งนี้ เพราะว่าพวกเขากำลังพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่แล้ว สุนัขไม่เคยต่อสู้ดิ้นรนที่จะเป็นสุนัข และแมวก็ไม่ต่อสู้ดิ้นรนที่จะเป็นแมว คุณมีวิญญาณและความคิดที่เป็นเลิศ เพราะว่าคุณเกิดมาอย่างนั้น คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและเป็นเลิศของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นขอให้ธรรมชาติของคุณซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเจ้าผลิตการงานแห่งความชอบธรรม เพราะว่าความเป็นเลิศคือการเดินอยู่ในความชอบธรรม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีวิญญาณที่เป็นเลิศ และฉันผลิตความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทำ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในฉันในความบริบูรณ์ของพระองค์ ทำให้ฉันเดินในความสมบูรณ์และความชอบธรรมเพื่อสำแดงพระสิริและคุณธรรมของพระเจ้าที่อยู่ภายในฉันออกมา ฉันดำเนินการด้วยสติปัญญาของพระเจ้าด้วยความคิดที่เป็นเลิศ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ดาเนียล 6:3; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed